Zaporedja

Zaporedje je funkcija iz naravnih števil v neko množico $\mathcal{Z}$.

$$ a:\mathbb{N}\to\mathcal{Z}$$
 • $n$-ti člen zaporedja $a_n$ je vrednost $a(n)$ funkcije $a$ v naravnem številu $n$
 • pri Matematiki bo $\mathcal{Z}$ vedno $\mathbb{R}$, se pravi členi zaporedja bodo realna števila
 • Zaporedje velikokrat podamo s prvimi nekaj členi in pustimo bralcu, da ugane splošni člen $$a_0,a_1,a_2,a_3,\ldots$$ $$1,\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\ldots$$

Primer

Dano je zaporedje $$a_n=\frac{n^{10}}{2^n}.$$

 • izračunaj in izpiši prvih nekaj členov in nariši graf
 • pokaži, da je zaporedje od nekega $n$ naprej padajoče
 • izračunaj limito

In [1]:
# zaporedje definiramo kot funkcijo
a = lambda n: n**10/2**n
for n in range(10):
  print("%f" % a(n))


0.000000
0.500000
256.000000
7381.125000
65536.000000
305175.781250
944784.000000
2206837.882812
4194304.000000
6810125.783203

In [2]:
from matplotlib import pyplot as plt
%matplotlib inline
n = range(30)
plt.plot(n,[a(k) for k in n],'*')
#plt.semilogy(n,[a(k) for k in n],'*')
plt.title("prvih %d členov zaporedja" % len(n))
plt.show()


Zaporedje je padajoče, če je naslednji člen manjši od prejšnjega: $a_n>a_{n+1}$. Iz grafa vidimo, da je od približno 15 člena naprej zaporedje padajoče. Poiščimo $n$ pri katerem se to zgodi še s programom.


In [3]:
n = 0
while a(n)<a(n+1):
  n += 1
n


Out[3]:
14

Graf in program seveda nista dokaz, da je zaporedje padajoče za vse $n>14$. Lahko pa to preverimo, tako da rešimo neenačbo $$ a_n>a_{n+1}$$ $$ \frac{n^{10}}{2^n}>\frac{(n+1)^{10}}{2^{n+1}}$$


In [4]:
import sympy as sym
sym.init_printing() # lepši izpis formul
from sympy.solvers.inequalities import solve_univariate_inequality
from sympy import Symbol

n = Symbol('n', real=True) # n simbol, ki je realno število
neenacba = a(n) > a(n+1)
sym.simplify(neenacba)


Out[4]:
$$2^{- n} n^{10} > \frac{2^{- n}}{2} \left(n + 1\right)^{10}$$

In [6]:
solve_univariate_inequality(neenacba,n)


---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-6-3b4a0ee3374d> in <module>()
----> 1 solve_univariate_inequality(neenacba,n)

/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/sympy/solvers/inequalities.py in solve_univariate_inequality(expr, gen, relational)
  396   sol_sets = [S.EmptySet]
  397 
--> 398   for x in sorted(s for s in solns if s.is_real):
  399     end = x
  400     if simplify(expr.subs(gen, (start + end)/2 if start != -oo else end - 1)):

/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/sympy/core/relational.py in __nonzero__(self)
  101 
  102   def __nonzero__(self):
--> 103     raise TypeError("cannot determine truth value of\n%s" % self)
  104 
  105   __bool__ = __nonzero__

TypeError: cannot determine truth value of
RootOf(n**10 - 10*n**9 - 45*n**8 - 120*n**7 - 210*n**6 - 252*n**5 - 210*n**4 - 120*n**3 - 45*n**2 - 10*n - 1, 1) < RootOf(n**10 - 10*n**9 - 45*n**8 - 120*n**7 - 210*n**6 - 252*n**5 - 210*n**4 - 120*n**3 - 45*n**2 - 10*n - 1, 0)

Neenačba je previsoke stopnje, zato je SymPy ne zna rešiti. Rešitev lahko poiščemo sami, tako da najprej rešimo enačbo. Nato določimo, na katerih intervalih neeančba velja.


In [7]:
from sympy.solvers import solve
resitve = solve(neenacba.lhs-neenacba.rhs)
resitve


Out[7]:
$$\left [ \operatorname{RootOf} {\left(n^{10} - 10 n^{9} - 45 n^{8} - 120 n^{7} - 210 n^{6} - 252 n^{5} - 210 n^{4} - 120 n^{3} - 45 n^{2} - 10 n - 1, 0\right)}, \quad \operatorname{RootOf} {\left(n^{10} - 10 n^{9} - 45 n^{8} - 120 n^{7} - 210 n^{6} - 252 n^{5} - 210 n^{4} - 120 n^{3} - 45 n^{2} - 10 n - 1, 1\right)}\right ]$$

In [8]:
[float(x) for x in resitve]


Out[8]:
$$\left [ -0.48267825516781476, \quad 13.932726172912966\right ]$$

In [9]:
neenacba.subs(n,15) # v enačbo vstavimo n=15


Out[9]:
$$\mathrm{True}$$

Rekurzivna zaporedja

Zaporedje lahko podamo tudi z rekurzivno formulo $$a_{n+1}=f(a_n)$$ in prvim členom $a_0$.

Primer

Zaporedje je dano z rekurzivno formulo $$a_{n+1}=1+\frac{1}{a_n}$$ in začetnim členom $a_0=\frac{1}{2}$.

 • Nariši nekaj členov zaporedja
 • Pokaži, da sta zaporedji $a_{2n}$ in $a_{2n+1}$ monotoni in omejeni.
 • Poišči limito.

In [10]:
# narišemo nekaj prvih členov
n0 = 20
a = n0*[0]
a[0] = 1/2
for n in range(n0-1):
  a[n+1] = 1+1./a[n]
print("Prvih %d členov zaporedja\n" % n0)
print((n0*"%0.8f\n")%tuple(a))


Prvih 20 členov zaporedja

0.50000000
3.00000000
1.33333333
1.75000000
1.57142857
1.63636364
1.61111111
1.62068966
1.61702128
1.61842105
1.61788618
1.61809045
1.61801242
1.61804223
1.61803084
1.61803519
1.61803353
1.61803416
1.61803392
1.61803401


In [11]:
from matplotlib import pyplot as plt
%matplotlib inline
plt.plot(range(n0),a,'o')
plt.title("Členi zaporedja $a_n$")
plt.show()


Prvih nekaj členov nam razkrije, da je zaporedje lihih členov $a_{2n+1}$ padajoče, zaporedje sodih členov $a_{2n}$ pa naraščajoče. Da bi to preverili/dokazali, zapišimo rekurzivno enačbo, ki ji zadoščata podzaporedji $a_{2n+1}$ in $a_{2n}$.

Rekurzivna enačba

$$a_{n+1}=f(a_n)=1+\frac{1}{a_n}$$

je določena s funkcijo $f(x)=1+\frac{1}{x}$. Za zaporedji sodih in lihih členov $a_{2n}$ in $a_{2n+1}$ dobimo rekurzivni formuli, če dvakrat uporabimo funkcijo $f$

$$a_{2(n+1)}=f(a_{2n+1})=f(f(a_{2n}))$$

in

$$a_{2(n+1)+1} = f(f(a_{2n+1}))$$

In [12]:
import sympy as sym
sym.init_printing()
# zaporedje je podano s funkcijo f(x) = 1+1/x
f = lambda x: 1+1/x
n = sym.Symbol('n')
a_n = sym.Symbol('a_n')
f(f(a_n))


Out[12]:
$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{a_{n}}}$$

In [13]:
sym.simplify(f(f(a_n)))


Out[13]:
$$\frac{2 a_{n} + 1}{a_{n} + 1}$$

Zaporedji lihih členov in sodih členov zadoščata rekurzivni formuli $$a_{n+2}=\frac{2 a_{n} + 1}{a_{n} + 1}.$$ Zaporedje $a_{2n}$ bo naraščalo, če bo veljalo $$a_{2n+2} > a_{2n}$$ oziroma $$\frac{2 a_{2n} + 1}{a_{2n} + 1} > a_{2n}.$$


In [14]:
ff = lambda x: f(f(x))
a_2n = sym.Symbol('a_2n')
sym.simplify(ff(a_2n) > a_2n)


Out[14]:
$$\frac{2 a_{2n} + 1}{a_{2n} + 1} > a_{2n}$$

In [15]:
sym.solve_univariate_inequality(ff(a_2n)>a_2n,a_2n)


Out[15]:
$$\left(-\infty < a_{2n} \wedge a_{2n} < - \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2}\right) \vee \left(a_{2n} < \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \wedge - \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2} < a_{2n}\right)$$

Zaporedje sodih členov $a_{2n}$ bo padajoče, če so členi $$a_{2n}>\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}$$ in naraščajoče, če so členi $$a_{2n}<\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}.$$ Podobno velja za zaporedje lihih členov $a_{2n+1}$.


In [16]:
neenacba = ff(a_2n)<1/sym.Integer(2)+sym.sqrt(sym.Integer(5))/2
neenacba


Out[16]:
$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{a_{2n}}} < \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$$

In [17]:
sym.solve_univariate_inequality(neenacba,a_2n)


Out[17]:
$$-\infty < a_{2n} \wedge a_{2n} < \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$$

Vidimo, da je $$a_{2n}<\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}\implies a_{2n+2}<\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}.$$ Po indukciji sklepamo, da so vsi členi $a_{2n}<\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}$, če to velja za prvi člen $$a_0= \frac{1}{2}<\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}.$$ Ker so vsi členi $a_{2n}<\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}$, je zaporedje sodih členov naraščajoče. Podobno dokažemo, da je zaporedje lihih členov $a_{2n+1}$ padajoče.

Limita

Limita $a = \lim_{n\to\infty} a_n$ rekurzivnega zaporedja zadošča rekurzivni enačbi $$ a = f(a). $$ Res! \begin{eqnarray} a_{n+1} & = &f(a_n)\\ \lim_{n\to\infty} a_{n+1} &=& \lim_{n\to\infty} f(a_n)\\ \lim_{n\to\infty} a_{n} &=& f\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)\\ a &=&f(a) \end{eqnarray}


In [18]:
resitve = sym.solve(sym.Eq(a_n,f(a_n)),a_n)
resitve


Out[18]:
$$\left [ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad - \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2}\right ]$$

Rešitvi sta nam že poznani iz predhodne analize. Limita je očitno enaka prvi rešitvi $$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2},$$ saj je $a_n>0$.


In [19]:
resitve[0].evalf() # numerični približek za limito se ujema s prej izračunanimi členi zaporedja


Out[19]:
$$1.61803398874989$$

Grafična predstavitev rekurzivnega zaporedja

Rekurzivno podano zaporedje z rekurzivno formulo $$a_{n+1}=f(a_n)$$ si lahko predstavljamo tudi grafično. Limita zaporedja $a_n$ je rešitev enačbe $$a=f(a)$$ Grafično prestavlja limita presečišče grafa funkcije $y=f(x)$ in simetrale lihih kvadrantov $y=x$.


In [21]:
import numpy as np
t=np.linspace(0.4,4)
l1, = plt.plot(t,t,label="$y=x$")
l2, = plt.plot(t,f(t),label="$y=f(x)$")
x = sym.Symbol('x')
resitve = sym.solve(sym.Eq(x,f(x)),x) # limita/rešitev enačbe x=f(x)
plt.plot(resitve[0],f(resitve[0]),'o')
# oznake in legenda
plt.annotate("$x=f(x)$",xy=(resitve[0],resitve[0]),xytext=(resitve[0]+0.3,resitve[0]))
plt.title("Fiksna točka funkcije $f(x)$")
legend1 = plt.legend(handles=[l1],loc=3)
plt.gca().add_artist(legend1)
plt.legend(handles=[l2],loc=2)
plt.axes().set_aspect('equal', 'datalim')
plt.show()In [22]:
# JSAnimation import available at https://github.com/jakevdp/JSAnimation
from JSAnimation.JSAnimation import IPython_display
import matplotlib.animation as animation
t=np.linspace(0.4,4)
fig = plt.figure()
plt.plot(t,t)
plt.plot(t,f(t))
plt.title("Konstrukcija zaporedja $a_{n+1}=f(a_n)$")
plt.ylim(-0.05,4)
plt.axes().set_aspect('equal', 'datalim')

ims = []
pts = []
sled = []
for i in range(4):
  if a[i]>resitve[0]:
    dx1,dx2 = -0.2,1
  else:
    dx1,dx2 = 1,-0.2
  pts = pts + plt.plot(a[i],0,'ob') + [plt.annotate('$a_%d$'%i,xy=(a[i], 0), xytext=(a[i], 0.2))]
  ims.append(sled+pts)
  vl = plt.plot([a[i],a[i]],[0,f(a[i])],'-ro')
  vl = vl + [plt.annotate('$(a_%d,f(a_%d))$'%(i,i),xy=(a[i], f(a[i])), xytext=(a[i]-dx1, f(a[i])+0.2))]
  ims.append(sled+pts+vl)
  hl = plt.plot([a[i],f(a[i])],[f(a[i]),f(a[i])],'-ro')
  hl = hl + [plt.annotate('$(a_%d=f(a_%d))$'%(i+1,i),xy=(f(a[i]), f(a[i])), xytext=(f(a[i])-dx2, f(a[i])+0.2))]
  ims.append(sled+pts+vl+hl)
  #ims.append(hl)
  vll = plt.plot([f(a[i]),f(a[i])],[f(a[i]),0],'-ro')
  sled = sled + plt.plot([a[i],a[i],f(a[i]),f(a[i])],[a[i],f(a[i]),f(a[i]),f(f(a[i]))],'-',color='0.75')
  ims.append(sled+pts+vl+hl+vll)

pts = pts + plt.plot(a[i+1],0,'ob') + [plt.annotate('$a_%d$'%i,xy=(a[i+1], 0), xytext=(a[i+1], 0.2))]
ims.append(pts)
  
animation.ArtistAnimation(fig,ims,interval=800,blit=True,repeat_delay=3000)


Out[22]:


Once Loop Reflect

Zaporedje grafično konstruiramo v več korakih. Za vsak nov člen zaporedja $a_{n+1}$ izvedemo naslednje korake:

 • na grafu funkcije odčitamo $f(a_n)$ (navpična črta)
 • vrednost $a_{n+1}=f(a_n)$ prenesemo na premico $y=x$ (vodoravna črta)
 • iz premice $y=x$ prenesemo vrednost $a_{n+1}$ na $x$-os (navpična črta)

Dodatek: Zaprtje za rekurzivno zaporedje

Zaprtje (ang. closure) omogoča, da funkciji dodamo „spomin“, ne da bi pri tem uporabili globalne spremenljivke. Funkcijo, ki računa rekurzivno zaporedje, bomo popravili, da si bo zapomnila že izračunane člene.


In [ ]:
def gen_rekurzijo(a0,fun):
  """Funkcija definira rekurzivno zaporedje z rekurzivno formulo
    a(n+1)=fun(a(n)) in začetnim členom 
    a(0)=a0"""
  zaporedje = [a0]
  def a(n):
    if len(zaporedje)-1<n: # če člen zaporedja še ni izračunam
      vrednost = fun(a(n-1)) # rekurzivna formula
      zaporedje.append(vrednost) # shranimo vrednost za kasneje
      return vrednost
    else:
      print("Že izračunani členi:", zaporedje)
      return zaporedje[n] # člen a(n) je že izračunan
  return a

Primer

Zaporedje za računanje $\sqrt{2}$ je dano z rekurzivno formulo $$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right).$$ Izračunaj $\sqrt{2}$ na 12 decimalk natančno.


In [ ]:
koren2 = gen_rekurzijo(2,lambda x:(x+2/x)/2)
koren2(1)
koren2(3)

In [ ]:
n = 0
while abs(koren2(n)**2-2)>1e-12:
  n += 1
print("n: %d, koren: %1.12f" % (n,koren2(n)))

In [ ]:
import disqus
%reload_ext disqus
%disqus matpy

In [ ]: