Analiza danych i uczenie maszynowe w Python

Autor notebooka: Jakub Nowacki.

Dane tekstowe

W tym notebooku prezentujemy podejście do analizy, wektoryzacji danych i uczenia maszynowego z użyciem scikit-learn i innych pakietów w Python. Kroki te są wstępem do uczenia maszynowego.


In [33]:
%matplotlib inline
import pandas as pd
import numpy as np
import os
import glob
import matplotlib as mpl

# Parametry wykresów
mpl.style.use('ggplot')
mpl.rcParams['figure.figsize'] = (8,6)
mpl.rcParams['font.size'] = 12

Macierz Term-Document

Macierz Term-Document (TD), jest to macierz, w której kolumny stanowią unikalne słowa, a wiersze stanowią wartości ile razy dane słowo wystąpiło w dokumencie. Dla przykładu (za Wikipedią), jeżeli mamy dwa dokumenty:

 • D1 = "I like databases"
 • D2 = "I hate databases"

to macierz TD możemy przedstawić jako

I like hate databases
D1 1 1 0 1
D2 1 0 1 1

Poniżej ten sam przykład zrealizowany w Pandas:


In [34]:
sample = pd.DataFrame({
  'docs': ['D1', 'D2'],
  'lines': ['I like databases Databases', 'I hate databases']
})
sample


Out[34]:
docs lines
0 D1 I like databases Databases
1 D2 I hate databases

In [35]:
sample['words'] = sample.lines.str.strip().str.lower().str.split('[\W_]+')
sample


Out[35]:
docs lines words
0 D1 I like databases Databases [i, like, databases, databases]
1 D2 I hate databases [i, hate, databases]

In [36]:
rows = list()
for row in sample[['docs', 'words']].iterrows():
  r = row[1]
  for word in r.words:
    rows.append((r.docs, word))

words = pd.DataFrame(rows, columns=['docs', 'word'])
words


Out[36]:
docs word
0 D1 i
1 D1 like
2 D1 databases
3 D1 databases
4 D2 i
5 D2 hate
6 D2 databases

In [37]:
words.pivot_table(index='docs', 
         columns='word', 
         aggfunc=lambda v: v['word'].count())\
  .fillna(0)


Out[37]:
word databases hate i like
docs
D1 2.0 0.0 1.0 1.0
D2 1.0 1.0 1.0 0.0

Zadanie

 1. Używając Pandas obliczyć macierz TD dla książek.
 2. Co może wpłynąć na wynik?

In [38]:
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

count_vectorizer = CountVectorizer()
count_vectorizer


Out[38]:
CountVectorizer(analyzer='word', binary=False, decode_error='strict',
    dtype=<class 'numpy.int64'>, encoding='utf-8', input='content',
    lowercase=True, max_df=1.0, max_features=None, min_df=1,
    ngram_range=(1, 1), preprocessor=None, stop_words=None,
    strip_accents=None, token_pattern='(?u)\\b\\w\\w+\\b',
    tokenizer=None, vocabulary=None)

In [39]:
sample['lines']


Out[39]:
0  I like databases Databases
1       I hate databases
Name: lines, dtype: object

In [40]:
X = count_vectorizer.fit_transform(sample['lines'])
X


Out[40]:
<2x3 sparse matrix of type '<class 'numpy.int64'>'
	with 4 stored elements in Compressed Sparse Row format>

In [41]:
print(X)


 (0, 0)	2
 (0, 2)	1
 (1, 1)	1
 (1, 0)	1

In [42]:
X.toarray()


Out[42]:
array([[2, 0, 1],
    [1, 1, 0]], dtype=int64)

In [43]:
count_vectorizer.get_feature_names()


Out[43]:
['databases', 'hate', 'like']

In [44]:
pd.DataFrame(X.toarray(), 
       columns=count_vectorizer.get_feature_names(), 
       index=sample['docs'])


Out[44]:
databases hate like
docs
D1 2 0 1
D2 1 1 0

TF-IDF

Kolejną techniką jest poznane uprzednio Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF). Jest on popularnym algorytmem do analizy danych tekstowych, używany dość często w pozyskiwaniu danych (data mining).

Poniżej przykładowe obliczenie TF-IDF z użyciem wektoryzera scikit-learn.


In [45]:
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

tfidf_vectorizer = TfidfVectorizer()
tfidf_vectorizer


Out[45]:
TfidfVectorizer(analyzer='word', binary=False, decode_error='strict',
    dtype=<class 'numpy.int64'>, encoding='utf-8', input='content',
    lowercase=True, max_df=1.0, max_features=None, min_df=1,
    ngram_range=(1, 1), norm='l2', preprocessor=None, smooth_idf=True,
    stop_words=None, strip_accents=None, sublinear_tf=False,
    token_pattern='(?u)\\b\\w\\w+\\b', tokenizer=None, use_idf=True,
    vocabulary=None)

In [46]:
X = tfidf_vectorizer.fit_transform(sample['lines'])
X


Out[46]:
<2x3 sparse matrix of type '<class 'numpy.float64'>'
	with 4 stored elements in Compressed Sparse Row format>

In [47]:
X.toarray()


Out[47]:
array([[0.81818021, 0.    , 0.57496187],
    [0.57973867, 0.81480247, 0.    ]])

In [48]:
tfidf_vectorizer.get_feature_names()


Out[48]:
['databases', 'hate', 'like']

In [49]:
pd.DataFrame(X.toarray(), 
      columns=tfidf_vectorizer.get_feature_names(), 
      index=sample['docs'])


Out[49]:
databases hate like
docs
D1 0.818180 0.000000 0.574962
D2 0.579739 0.814802 0.000000

Miary podobieństwa

Jest wiele miar podobieństwa, które liczą jak odległe są pary wartości od siebie. Miary mogą być używane zarówno do wektorów oraz macierzy, jak i słów oraz dokumentów; zobacz ciekawy opis miar wraz z implementacją w Pythonie.

Pierwszą miarą, która jest standardową miarą podobieństwa dwóch stringów jest miara Levenshteina. Jest wiele implementacji używania tej miary, niemniej, najłatwiej dostępną implementacją jest zawarta w difflib, która jest częścią standardowej biblioteki Pythona.


In [50]:
import difflib 

def similarity(a, b):
  return difflib.SequenceMatcher(None, a, b).ratio()

similarity('cat', 'cats')


Out[50]:
0.8571428571428571

In [51]:
similarity('cat', 'dog')


Out[51]:
0.0

In [52]:
sample


Out[52]:
docs lines words
0 D1 I like databases Databases [i, like, databases, databases]
1 D2 I hate databases [i, hate, databases]

In [53]:
similarity(sample.at[0, 'lines'], sample.at[1, 'lines'])


Out[53]:
0.6190476190476191

In [54]:
similarity('cat', 'catepillar')


Out[54]:
0.46153846153846156

W przypadku dokumentów tekstowych, znane są przynajmniej dwie popularne miary:

 • cosinusowa
 • Jaccarda

Miaria cosinusowa zdefiniowana jest jako kąt między dwoma wektorami:

$$ sim(A, B) = \cos(\Theta) = \frac{A \cdot B}{\Vert A \Vert \cdot \Vert B \Vert} $$

Zatem miara wymaga formy zwektowyzowanej do obliczenia wartości; musimy się najpierw posłużyć którymś wektoryzatorem aby otrzymać macierz a potem policzyć miarę.


In [55]:
X = count_vectorizer.fit_transform(sample['lines'])

In [56]:
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

cosine_similarity(X)


Out[56]:
array([[1.    , 0.63245553],
    [0.63245553, 1.    ]])

Miara Jaccarda operuje z kolei na zbiorach i zdefiniowana jest jako:

$$ sim(A, B) = \frac{|A \cap B|}{| A \cup B |} $$

Zatem dla naszego przykładu wygląda to następująco:


In [57]:
A = sample.words[0]
B = sample.words[1]
A, B


Out[57]:
(['i', 'like', 'databases', 'databases'], ['i', 'hate', 'databases'])

In [58]:
def sim_jaccard(A, B):
  a = set(A)
  b = set(B)
  i = set.intersection(a, b)
  u = set.union(a, b)
  print(i, u)
  return len(i)/len(u)

sim_jaccard(A, B)


{'i', 'databases'} {'like', 'databases', 'i', 'hate'}
Out[58]:
0.5

In [59]:
from sklearn.metrics import jaccard_similarity_score

list(set(A))
jaccard_similarity_score(list(set(A)), list(set(B)))


Out[59]:
0.6666666666666666

Transformatory i pipeliny

Scikit-learn wprowadził szereg ułatwień do przetwarzania danych i tworzenia modeli. W ogólności, możemy korzystać z 3 podstawowych elementów:

Transformetry (funkcje zmieniające dane) i estymatory (modele do wyuczenia) łączy się w pipeliny; więcej o tym można przeczytać w dokumentacji.


In [60]:
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfTransformer

tfidf_transformer = TfidfTransformer()
tfidf_transformer


Out[60]:
TfidfTransformer(norm='l2', smooth_idf=True, sublinear_tf=False, use_idf=True)

In [61]:
td = CountVectorizer().fit_transform(sample['lines'])
tfidf_transformer.fit_transform(td)


Out[61]:
<2x3 sparse matrix of type '<class 'numpy.float64'>'
	with 4 stored elements in Compressed Sparse Row format>

In [62]:
from sklearn.pipeline import Pipeline, make_pipeline
tfidf_pipeline = make_pipeline(CountVectorizer(), TfidfTransformer())
tfidf_pipeline


Out[62]:
Pipeline(memory=None,
   steps=[('countvectorizer', CountVectorizer(analyzer='word', binary=False, decode_error='strict',
    dtype=<class 'numpy.int64'>, encoding='utf-8', input='content',
    lowercase=True, max_df=1.0, max_features=None, min_df=1,
    ngram_range=(1, 1), preprocessor=None, stop_words=None,
 ...'tfidftransformer', TfidfTransformer(norm='l2', smooth_idf=True, sublinear_tf=False, use_idf=True))])

In [63]:
X = tfidf_pipeline.fit_transform(sample['lines'])
X.toarray()


Out[63]:
array([[0.81818021, 0.    , 0.57496187],
    [0.57973867, 0.81480247, 0.    ]])

In [64]:
pd.DataFrame(X.toarray(), 
       index=sample['docs'], 
       columns=tfidf_pipeline.steps[0][1].get_feature_names())


Out[64]:
databases hate like
docs
D1 0.818180 0.000000 0.574962
D2 0.579739 0.814802 0.000000

Można też samemu nazywać elementy pipelinu:


In [65]:
list(steps.items())


---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-65-c74d8b759810> in <module>()
----> 1 list(steps.items())

NameError: name 'steps' is not defined

In [ ]:
steps = {
  'count_vect': CountVectorizer(),
  'tfidf_trans': TfidfTransformer()
}

# Pipeline oczekuje kroków jako listy z krotkami (nazwa, obiekt)
tfidf_pipeline = Pipeline(list(steps.items()))
tfidf_pipeline

In [ ]:
tfidf_pipeline.steps

In [ ]:
tfidf_pipeline.fit_transform(sample['lines'])

In [ ]:
# Co tu się dzieje?
steps['count_vect'].get_feature_names()

Zadanie

 1. Wykorzystaj narzędzia scikit-learn do stworzenie pełnego pipelinu wykonującego wektoryzację z TF-IDF dla danych z książek.

Funkcje użytkownika

Niekiedy mamy potrzebę korzystania z funkcji wybiegających poza zestaw dostępny w scikit-learn. Są dwie metody:

Obecnie najpierw zalecany jest FunctionTransformer.


In [ ]:
import re
import numpy as np

@np.vectorize
def replace_database(linia):
  return re.sub('database', 'DB', linia, flags=re.IGNORECASE)

replace_database(sample['lines'])

In [ ]:
from sklearn.preprocessing import FunctionTransformer

replace_func = FunctionTransformer(replace_database, validate=False)
replace_func.fit_transform(sample['lines'])

In [ ]:
new_pipeline = make_pipeline(replace_func, TfidfVectorizer())
new_pipeline

In [ ]:
X = new_pipeline.fit_transform(sample['lines'])
X

In [ ]:
pd.DataFrame(X.toarray(), 
       index=sample['docs'], 
       columns=new_pipeline.steps[1][1].get_feature_names())

Drugą metodą tworzenia funkcji użytkownika jest stworzenie klasy, która dziedziczy po klasach BaseEstimator i TransformerMixin, czyli de facto jak to jest robione dla innych transformerów.


In [ ]:
from sklearn.base import BaseEstimator, TransformerMixin

class ReplaceDatabaseTransformer(BaseEstimator, TransformerMixin):
  def __init__(self, replace_from='database', replace_to='DB'):
    self.replace_from = replace_from
    self.replace_to = replace_to

  def fit(self, x, y=None):
    return self

  def _replace_str(self, line):
    return re.sub(self.replace_from, 
           self.replace_to, 
           line, 
           flags=re.IGNORECASE)
  
  def transform(self, data):
    func = np.vectorize(lambda line: self._replace_str(line))
    return func(data)

In [ ]:
new_pipeline2 = make_pipeline(ReplaceDatabaseTransformer(), TfidfVectorizer())
new_pipeline2

In [ ]:
X = new_pipeline2.fit_transform(sample['lines'])
X

In [ ]:
pd.DataFrame(X.toarray(), 
       index=sample['docs'], 
       columns=new_pipeline2.steps[1][1].get_feature_names())

Zadanie

 1. Napisz funkcję zamieniającą wszystkie napotkane URLe na stałą wartość, która może być podawana jako argument.

Klasyfikacja danych tekstowych

W tej części notebooka przeprowadzimy klasyfikację danych tekstowych. Do analiz będziemy wykorzystywać kolekcję wiadomości SMS, zawierających spam i prawdziwe wiadomości, dostępnym w repozytorium UCI. Poniższy kod pobiera dane.


In [68]:
import os
import urllib.request
import zipfile

data_path = 'data'

os.makedirs(data_path, exist_ok=True)

url = 'https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00228/smsspamcollection.zip'
file_name = url.split('/')[-1]
dest_file = os.path.join(data_path, file_name) 

data_file = 'SMSSpamCollection'
data_full = os.path.join(data_path, data_file)

urllib.request.urlretrieve(url, dest_file)

with zipfile.ZipFile(dest_file) as zip_file:
  zip_file.extract(data_file, path=data_path)

In [69]:
import pandas as pd

sms = pd.read_csv(data_full, 
         sep='\t', 
         names=['is_spam', 'text'])
sms.head()


Out[69]:
is_spam text
0 ham Go until jurong point, crazy.. Available only ...
1 ham Ok lar... Joking wif u oni...
2 spam Free entry in 2 a wkly comp to win FA Cup fina...
3 ham U dun say so early hor... U c already then say...
4 ham Nah I don't think he goes to usf, he lives aro...

In [69]:
from sklearn.model_selection import train_test_split

train_sms, test_sms = train_test_split(sms, test_size=0.2)

print('Train set:')
print(train_sms.describe())
print()
print('Test set:')
print(test_sms.describe())


Train set:
    is_spam          text
count   4457          4457
unique    2          4189
top    ham Sorry, I'll call later
freq   3860           24

Test set:
    is_spam          text
count   1115          1115
unique    2          1092
top    ham Sorry, I'll call later
freq    965            6

Naszym zadaniem jest wytrenowanie klasyfikatora, który klasyfikuje wiadomość SMS jako spam. Podobne zadanie z dość szerokim opisem można znaleźć w tym wpisie.

Naive Bayes

Zaczniemy od klasyfikatora Naive Bayes. Używa on twierdzenia Bayesa do obliczenia prawdopodobieństw poszczególnych klas w zależności od dostępnych opcji, przy założeniu niezależności zmiennych losowych (stąd naiwny). Rozpatrzmy przykład (źródło):

Poniżej przykład obliczenia prawdopodobieństwa na podstawie metody Bayesa.

$$P(Yes | Sunny) = \frac{P( Sunny | Yes) P(Yes)}{P (Sunny)}$$$$P (Sunny |Yes) = 3/9 = 0.33$$$$P(Sunny) = 5/14 = 0.36$$

$$P( Yes)= 9/14 = 0.64$$ $$P (Yes | Sunny) = \frac{0.33 \cdot 0.64}{0.36} = 0.60$$

Poniżej, przykład modelu detekcji spamu z użuciem metody Naive Bayes.


In [70]:
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

vectorizer = TfidfVectorizer()
vectorizer


Out[70]:
TfidfVectorizer(analyzer='word', binary=False, decode_error='strict',
    dtype=<class 'numpy.int64'>, encoding='utf-8', input='content',
    lowercase=True, max_df=1.0, max_features=None, min_df=1,
    ngram_range=(1, 1), norm='l2', preprocessor=None, smooth_idf=True,
    stop_words=None, strip_accents=None, sublinear_tf=False,
    token_pattern='(?u)\\b\\w\\w+\\b', tokenizer=None, use_idf=True,
    vocabulary=None)

In [71]:
X = vectorizer.fit_transform(train_sms['text'])
X


Out[71]:
<4457x7743 sparse matrix of type '<class 'numpy.float64'>'
	with 59338 stored elements in Compressed Sparse Row format>

In [72]:
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB

spam_detector = MultinomialNB().fit(X, train_sms['is_spam'])
spam_detector


Out[72]:
MultinomialNB(alpha=1.0, class_prior=None, fit_prior=True)

In [78]:
i = 17
train_sms.iloc[i, 0], spam_detector.predict(X[i])[0], train_sms.iloc[i, 1]


Out[78]:
('spam', 'spam', 'FreeMsg>FAV XMAS TONES!Reply REAL')

In [79]:
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

X = vectorizer.transform(test_sms['text'])

y_pred = spam_detector.predict(X)
y_true = test_sms['is_spam']

print(confusion_matrix(y_true, y_pred))
print(classification_report(y_true, y_pred))


[[965  0]
 [ 43 107]]
       precision  recall f1-score  support

    ham    0.96   1.00   0.98    965
    spam    1.00   0.71   0.83    150

avg / total    0.96   0.96   0.96   1115


In [70]:
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.model_selection import train_test_split
import pandas as pd


sms = pd.read_csv(data_full, sep='\t', names=['is_spam', 'text'])
train_sms, test_sms = train_test_split(sms, test_size=0.2)

steps = [('tfidf', TfidfVectorizer()), ('cls', MultinomialNB())]
nb_pipe = Pipeline(steps=steps)
nb_pipe.fit(train_sms['text'], train_sms['is_spam'])

y_pred = nb_pipe.predict(test_sms['text'])
y_true = test_sms['is_spam']

print(confusion_matrix(y_true, y_pred))
print(classification_report(y_true, y_pred))


[[949  0]
 [ 66 100]]
       precision  recall f1-score  support

    ham    0.93   1.00   0.97    949
    spam    1.00   0.60   0.75    166

avg / total    0.94   0.94   0.93   1115

Zadanie

 1. Zbuduj pipeline wektoryzatora i modelu.
 2. Użyj GridSearchCV do znalezienia najlepszego modelu.
 3. Popraw tokenizację w celu poprawienia jakości klasyfikacji.
 4. Użyj innych klasyfikatorów.

Modelowanie tematów

Modelowanie tematów (topic modelling) jest to zadanie ekstrakcji ważnych elementów z tekstu, które są jego tematami. Wiodącą biblioteką w pythonie do tego celu jest gensim.

Latent Dirichlet Allocation

Jest wiele ciekawych algorytmów wykonujących to zadanie, jednak jednym z najgłośniejszych algorytmów do ekstrakcji tematów jest Latent Dirichlet Allocation (LDA).

Jedną z najskuteczniejszych implementaci LDA w Pythonie jest implementacja dostępna w gensim, która posiada też dość rozbudowaną dokumentację. Wykorzystajmy zatem LDA do naszego zadania.

Do analizy wykorzystamy zbiór 20 newsgroups z scikit-learn.


In [80]:
from sklearn.datasets import fetch_20newsgroups

newsgroups = fetch_20newsgroups(shuffle=True, random_state=1,
                remove=('headers', 'footers', 'quotes'))

In [81]:
newsgroups.data[:2]


Out[81]:
["Well i'm not sure about the story nad it did seem biased. What\nI disagree with is your statement that the U.S. Media is out to\nruin Israels reputation. That is rediculous. The U.S. media is\nthe most pro-israeli media in the world. Having lived in Europe\nI realize that incidences such as the one described in the\nletter have occured. The U.S. media as a whole seem to try to\nignore them. The U.S. is subsidizing Israels existance and the\nEuropeans are not (at least not to the same degree). So I think\nthat might be a reason they report more clearly on the\natrocities.\n\tWhat is a shame is that in Austria, daily reports of\nthe inhuman acts commited by Israeli soldiers and the blessing\nreceived from the Government makes some of the Holocaust guilt\ngo away. After all, look how the Jews are treating other races\nwhen they got power. It is unfortunate.\n",
 "\n\n\n\n\n\n\nYeah, do you expect people to read the FAQ, etc. and actually accept hard\natheism? No, you need a little leap of faith, Jimmy. Your logic runs out\nof steam!\n\n\n\n\n\n\n\nJim,\n\nSorry I can't pity you, Jim. And I'm sorry that you have these feelings of\ndenial about the faith you need to get by. Oh well, just pretend that it will\nall end happily ever after anyway. Maybe if you start a new newsgroup,\nalt.atheist.hard, you won't be bummin' so much?\n\n\n\n\n\n\nBye-Bye, Big Jim. Don't forget your Flintstone's Chewables! :) \n--\nBake Timmons, III"]

In [82]:
newsgroups.target


Out[82]:
array([17, 0, 17, ..., 9, 4, 9])

In [83]:
newsgroups.target_names


Out[83]:
['alt.atheism',
 'comp.graphics',
 'comp.os.ms-windows.misc',
 'comp.sys.ibm.pc.hardware',
 'comp.sys.mac.hardware',
 'comp.windows.x',
 'misc.forsale',
 'rec.autos',
 'rec.motorcycles',
 'rec.sport.baseball',
 'rec.sport.hockey',
 'sci.crypt',
 'sci.electronics',
 'sci.med',
 'sci.space',
 'soc.religion.christian',
 'talk.politics.guns',
 'talk.politics.mideast',
 'talk.politics.misc',
 'talk.religion.misc']

Zawęzimy trochę próbkę, żeby uczenie było szybsze.


In [84]:
n_samples = 2000
newsgroups_samples = newsgroups.data[:n_samples]

Najpierw tworzymy korpus dla LDA używając narzędzi gensim.


In [85]:
import nltk
from gensim import corpora, models
from gensim.models.ldamodel import LdaModel

words = [nltk.regexp_tokenize(d.lower(), '\w+') for d in newsgroups_samples]

dictionary = corpora.Dictionary(words)
corpus = [dictionary.doc2bow(text) for text in words]


C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\gensim\utils.py:862: UserWarning: detected Windows; aliasing chunkize to chunkize_serial
 warnings.warn("detected Windows; aliasing chunkize to chunkize_serial")

Słownik posiada ID słowa jako klucz i słowo jako wartość.


In [86]:
from itertools import islice

for k, v in islice(dictionary.items(), 10):
  print('{}: {}'.format(k, v))


0: well
1: i
2: m
3: not
4: sure
5: about
6: the
7: story
8: nad
9: it

Korpus posiada listę krotek, lista na dokument; krotki zawierają pary ID słowa i jego liczność w danych dokumencie.


In [87]:
print(corpus[:2])


[[(0, 1), (1, 4), (2, 1), (3, 3), (4, 1), (5, 1), (6, 17), (7, 1), (8, 1), (9, 2), (10, 1), (11, 2), (12, 1), (13, 2), (14, 1), (15, 1), (16, 8), (17, 1), (18, 1), (19, 5), (20, 4), (21, 4), (22, 4), (23, 1), (24, 4), (25, 1), (26, 2), (27, 1), (28, 1), (29, 1), (30, 1), (31, 2), (32, 4), (33, 1), (34, 1), (35, 1), (36, 1), (37, 1), (38, 1), (39, 1), (40, 2), (41, 1), (42, 1), (43, 1), (44, 1), (45, 1), (46, 3), (47, 1), (48, 1), (49, 1), (50, 1), (51, 1), (52, 1), (53, 2), (54, 1), (55, 2), (56, 1), (57, 1), (58, 1), (59, 1), (60, 1), (61, 1), (62, 1), (63, 1), (64, 1), (65, 2), (66, 1), (67, 1), (68, 1), (69, 1), (70, 1), (71, 1), (72, 1), (73, 1), (74, 1), (75, 2), (76, 1), (77, 1), (78, 1), (79, 1), (80, 1), (81, 1), (82, 1), (83, 1), (84, 1), (85, 1), (86, 1), (87, 1), (88, 1), (89, 1), (90, 1), (91, 1), (92, 1), (93, 1), (94, 1), (95, 1), (96, 1), (97, 1), (98, 1), (99, 1), (100, 1), (101, 1), (102, 1)], [(0, 1), (1, 2), (2, 1), (5, 1), (6, 2), (9, 1), (17, 2), (19, 2), (21, 1), (23, 1), (24, 2), (44, 1), (46, 2), (53, 2), (60, 1), (63, 1), (75, 3), (79, 1), (91, 1), (92, 1), (103, 1), (104, 1), (105, 7), (106, 1), (107, 1), (108, 1), (109, 1), (110, 1), (111, 1), (112, 1), (113, 2), (114, 1), (115, 1), (116, 2), (117, 1), (118, 1), (119, 2), (120, 1), (121, 1), (122, 1), (123, 1), (124, 3), (125, 2), (126, 1), (127, 3), (128, 1), (129, 1), (130, 1), (131, 1), (132, 1), (133, 1), (134, 1), (135, 1), (136, 1), (137, 1), (138, 1), (139, 1), (140, 1), (141, 1), (142, 1), (143, 1), (144, 1), (145, 1), (146, 1), (147, 1), (148, 1), (149, 1), (150, 1), (151, 2), (152, 1), (153, 1), (154, 1), (155, 1), (156, 1), (157, 1), (158, 1), (159, 1)]]

Zadanie

 1. Dla 10 pierwszych dokumentów wypisz słowa i ich liczność.

Teraz wytrenujmy sam model LDA.


In [88]:
model = LdaModel(corpus=corpus, id2word=dictionary, num_topics=10, alpha="auto")
model


Out[88]:
<gensim.models.ldamodel.LdaModel at 0x1a04ff57630>

In [89]:
for i in range(10):
  print(model.get_document_topics(corpus[i], minimum_probability=0.1))


[(7, 0.99340100552816657)]
[(7, 0.98946292387574297)]
[(1, 0.46998139553451107), (7, 0.52251416682123741)]
[(4, 0.16633537596457032), (7, 0.82828027035858187)]
[(0, 0.6996453734915814), (7, 0.28425805069277971)]
[(9, 0.96061919565863985)]
[(0, 0.99818563354973222)]
[(0, 0.84510135298355327), (4, 0.14878333739966915)]
[(0, 0.22123840595863969), (9, 0.76934711243078313)]
[(9, 0.99313520855566895)]

In [90]:
k = 0
model.get_topic_terms(topicid=k)


Out[90]:
[(6, 0.049394249428051845),
 (75, 0.019961484867415665),
 (24, 0.018927750832629032),
 (1, 0.018355421479303465),
 (46, 0.016457198658624449),
 (32, 0.015065313667161167),
 (53, 0.012715351470155322),
 (21, 0.0094795785434583398),
 (16, 0.0087506787626141138),
 (105, 0.0082980143790526185)]

In [91]:
model.print_topics()


Out[91]:
[(0,
 '0.049*"the" + 0.020*"of" + 0.019*"to" + 0.018*"i" + 0.016*"a" + 0.015*"in" + 0.013*"and" + 0.009*"s" + 0.009*"is" + 0.008*"you"'),
 (1,
 '0.038*"the" + 0.024*"to" + 0.020*"of" + 0.018*"is" + 0.017*"a" + 0.016*"and" + 0.016*"in" + 0.015*"that" + 0.011*"i" + 0.010*"you"'),
 (2,
 '0.019*"and" + 0.018*"to" + 0.016*"a" + 0.015*"the" + 0.014*"i" + 0.013*"for" + 0.010*"in" + 0.010*"it" + 0.009*"is" + 0.009*"that"'),
 (3,
 '0.038*"the" + 0.017*"a" + 0.017*"to" + 0.016*"0" + 0.016*"and" + 0.016*"of" + 0.012*"i" + 0.012*"1" + 0.012*"that" + 0.012*"it"'),
 (4,
 '0.041*"the" + 0.026*"to" + 0.023*"i" + 0.022*"and" + 0.019*"a" + 0.017*"of" + 0.014*"that" + 0.012*"is" + 0.011*"in" + 0.010*"you"'),
 (5,
 '0.040*"the" + 0.030*"to" + 0.024*"and" + 0.019*"a" + 0.014*"is" + 0.013*"of" + 0.013*"that" + 0.011*"in" + 0.010*"i" + 0.009*"for"'),
 (6,
 '0.051*"the" + 0.022*"i" + 0.022*"and" + 0.016*"of" + 0.014*"a" + 0.012*"to" + 0.012*"in" + 0.010*"for" + 0.009*"is" + 0.008*"it"'),
 (7,
 '0.053*"the" + 0.028*"to" + 0.025*"of" + 0.023*"a" + 0.019*"and" + 0.016*"in" + 0.012*"is" + 0.012*"that" + 0.011*"i" + 0.010*"it"'),
 (8,
 '0.037*"the" + 0.026*"of" + 0.018*"to" + 0.013*"that" + 0.013*"and" + 0.012*"i" + 0.011*"a" + 0.011*"in" + 0.008*"on" + 0.008*"s"'),
 (9,
 '0.047*"the" + 0.022*"of" + 0.022*"a" + 0.019*"to" + 0.018*"it" + 0.017*"i" + 0.015*"and" + 0.014*"in" + 0.014*"is" + 0.013*"that"')]

Zadanie

 1. Zmień ilość tematów; czy coś się zmieniło?
 2. Zobacz jak tematy mapują się na klasy.
 3. Popraw tokenizację; możesz np.:
  • usunąć nie-słowa
  • usunąć wyrazy ze stop listy
  • sprowadzić słowa do wspólnej wielkości znaku
 4. Sprawdź inne metody budowania korpusu, np.:
  • macierz TD
  • TF-IDF

In [ ]:
from gensim.sklearn_api.ldamodel import LdaTransformer
from gensim.sklearn_api.text2bow import Text2BowTransformer
from sklearn.pipeline import Pipeline

steps = {
  'text2bow': Text2BowTransformer(),
  'lda': LdaTransformer(num_topics=10)
}

p = Pipeline(list(steps.items()))
p

In [ ]:
p.fit_transform(newsgroups_samples)

In [ ]:
steps['lda'].gensim_model.print_topics()

In [ ]:
steps['text2bow'].gensim_model

In [ ]:
p.transform(['ala ma kota', 'lala'])

Możemy też zastosować wbudowaną metodę scikit-learn; zobacz dokumentację.


In [ ]:
# Funkcja użytkowa do wyświetlania tematów.
def print_top_words(model, feature_names, n_top_words):
  for topic_idx, topic in enumerate(model.components_):
    message = "Topic #%d: " % topic_idx
    message += " ".join([feature_names[i]
               for i in topic.argsort()[:-n_top_words - 1:-1]])
    print(message)
  print()

In [ ]:
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from sklearn.decomposition import LatentDirichletAllocation

tf_vectorizer = CountVectorizer(max_df=0.95, min_df=2,
                max_features=1000,
                stop_words='english')

tf = tf_vectorizer.fit_transform(newsgroups_samples)

lda = LatentDirichletAllocation(n_components=10, max_iter=5,
                learning_method='online',
                learning_offset=50.,
                random_state=0)

lda.fit(tf)

tf_feature_names = tf_vectorizer.get_feature_names()
print_top_words(lda, tf_feature_names, 10)

Zadanie

 1. Zrób pipeline z powyższego przetwarzania.
 2. Spróbuj użyć TF-IDF.
 3. Zmień liczbę tematów n_components i zobacz co się zmieni.

Non-negative Matrix Factorization

Kolejnym algorytmem często używanym do ekstrakcji tematów jest Non-negative Matrix Factorization.

Metoda ta używa faktoryzacji do przybliżenia macierzy V jako iloczynu macierzy H i W. W wyniku działania algorytmu macierze H i W mają właściwości klasteryzacyjne danych w macierzy V. Dokładnie W staje się macierzą centroidów a H indykatorem przyporządkowania do klastrów poszczególnych elementów macierzy V.

W praktyce często stosuje się tą metodę jako zamiennik PCA, lecz tylko dla danych pozytywnych, oraz do ekstrakcji tematów.


In [ ]:
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer, CountVectorizer
from sklearn.decomposition import NMF, LatentDirichletAllocation

tfidf_vectorizer = TfidfVectorizer(max_df=0.95, min_df=2,
                  max_features=1000,
                  stop_words='english')

tfidf = tfidf_vectorizer.fit_transform(newsgroups_samples)

nmf = NMF(n_components=10, random_state=1,
     alpha=.1, l1_ratio=.5).fit(tfidf)

tfidf_feature_names = tfidf_vectorizer.get_feature_names()
print_top_words(nmf, tfidf_feature_names, 10)

Zadanie

 1. Zmień ilość tematów n_components.
 2. Spróbuj innej funkcji straty beta_loss; zobacz dokumentację.