Analiza danych i uczenie maszynowe w Python

Autor notebooka: Jakub Nowacki.

Pandas

Pandas to biblioteka dostarczająca wygodne w użyciu struktury danych i narzędzia do ich analizy. Inspirowane tutorialem 10 minutes to Pandas. Zobacz też dokumentację oraz Pandas Cheat Sheet

Pandas importujemy używając nazwy pandas, najlepiej w całości jako pakiet. Często stosowany jest alias pd.


In [2]:
import pandas as pd
import numpy as np # Nie wymagane, użyjemy tylko elementów

Podstawowymi strukturami danych w Pandas jest Series (seria) i DataFrame (obiekt tabeli); zobacz dokumentacje po więcej informacji.

Series

Series jest to jednowymiarowa struktura danych podobna do ndarray. Serię tworzymy za pomocą polecenia Series; jako dane możemy przekazać wiele kolekcji:


In [3]:
l = [1,3,5,np.nan,6,8]
s = pd.Series(l)
s


Out[3]:
0  1.0
1  3.0
2  5.0
3  NaN
4  6.0
5  8.0
dtype: float64

Series posiada indeks, który będzie stworzony automatycznie jeżeli nie został przekazany lub można go stworzyć:


In [4]:
daty = pd.date_range('20170101', periods=6)
daty


Out[4]:
DatetimeIndex(['2017-01-01', '2017-01-02', '2017-01-03', '2017-01-04',
        '2017-01-05', '2017-01-06'],
       dtype='datetime64[ns]', freq='D')

In [5]:
s = pd.Series(l, index=daty)
s


Out[5]:
2017-01-01  1.0
2017-01-02  3.0
2017-01-03  5.0
2017-01-04  NaN
2017-01-05  6.0
2017-01-06  8.0
Freq: D, dtype: float64

Niemniej, może to być każda seria która jest przynajmniej tak długa jak dane:


In [6]:
s = pd.Series(np.random.randn(5), index=list('abcde'))
s


Out[6]:
a  1.016521
b  -0.441865
c  0.519119
d  0.948774
e  0.207670
dtype: float64

Pobierać dane z Series możemy jak w Numpy:


In [7]:
print('s[1] = \n{}'.format(s[1]))
print('s[2:] = \n{}'.format(s[2:]))
print('s[1:-2] = \n{}'.format(s[1:-2]))


s[1] = 
-0.4418648443118965
s[2:] = 
c  0.519119
d  0.948774
e  0.207670
dtype: float64
s[1:-2] = 
b  -0.441865
c  0.519119
dtype: float64

Możemy też robić to jak w słowniku (lub lepiej), jeżeli indeks na to pozwala:


In [8]:
print('s["b"] = \n{}'.format(s["b"]))
print('s["c":] = \n{}'.format(s["c":]))
print('s["b":"c"] = \n{}'.format(s["b":"c"]))


s["b"] = 
-0.4418648443118965
s["c":] = 
c  0.519119
d  0.948774
e  0.207670
dtype: float64
s["b":"c"] = 
b  -0.441865
c  0.519119
dtype: float64

Można też wykonywać operacje na serii:


In [9]:
print('s*5 = \n{}'.format(s*5))
print('s**3 = \n{}'.format(s**3))
print('s*s = \n{}'.format(s*s))
print('s+s = \n{}'.format(s+s))


s*5 = 
a  5.082606
b  -2.209324
c  2.595593
d  4.743869
e  1.038348
dtype: float64
s**3 = 
a  1.050387
b  -0.086272
c  0.139894
d  0.854059
e  0.008956
dtype: float64
s*s = 
a  1.033315
b  0.195245
c  0.269484
d  0.900172
e  0.043127
dtype: float64
s+s = 
a  2.033042
b  -0.883730
c  1.038237
d  1.897547
e  0.415339
dtype: float64

DataFrame

DataFrame jest obiektem dwuwymiarowym, który w obsłudze przypomina tabelę. Każda kolumna ma nazwę i jest serią danych (Series). Wszystkie kolumny mają wspólny indeks. Operacje można wykonywać na całych kolumnach lub wierszach. DataFrame tworzymy operacją DataFrame:


In [10]:
df = pd.DataFrame(np.random.randn(6,4), index=daty, columns=list('ABCD'))
df


Out[10]:
A B C D
2017-01-01 0.131926 -1.825204 -1.909562 1.274718
2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
2017-01-03 -1.308835 -0.285436 -0.757591 -0.042493
2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745
2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512
2017-01-06 1.361922 -0.827940 0.400024 0.047176

Można też przekazać słownik:


In [15]:
df2 = pd.DataFrame({ 'A' : 1.,
           'B' : pd.Timestamp('20130102'),
           'C' : pd.Series(1,index=list(range(4)),dtype='float32'),
           'D' : np.array([3] * 4,dtype='int32'),
           'E' : pd.Categorical(["test","train","test","train"]),
           'F' : 'foo' })
df2.E


Out[15]:
0   test
1  train
2   test
3  train
Name: E, dtype: category
Categories (2, object): [test, train]

Albo kolekcji słowników:


In [14]:
df3 = pd.DataFrame([{'A': 1, 'B': 2}, {'C': 3}])
df3.A


Out[14]:
0  1.0
1  NaN
Name: A, dtype: float64

Istnieje też wiele innych metod tworzenia i czytania DataFrame, które zostały opicane w dokumentacji.

Pobierać dane można jak w serii i innych kolekcjach Pythonowych:


In [16]:
print("df['A'] = \n{}".format(df['A'])) # Kolumna
print("df[1:3] = \n{}".format(df[1:3]))


df['A'] = 
2017-01-01  0.131926
2017-01-02  0.084471
2017-01-03  -1.308835
2017-01-04  -0.974425
2017-01-05  0.589973
2017-01-06  1.361922
Freq: D, Name: A, dtype: float64
df[1:3] = 
          A     B     C     D
2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
2017-01-03 -1.308835 -0.285436 -0.757591 -0.042493

Niemniej zalecane jest używanie zoptymalizowanych funkcji Pandas:


In [19]:
df3[['A', 'B']]


Out[19]:
A B
0 1.0 2.0
1 NaN NaN

In [18]:
print("df.loc[:,'A']) = \n{}".format(df.loc[:,'A'])) 
print("df.loc[daty[0],'A'] = \n{}".format(df.loc[daty[0],'A'])) 
print("df.at[daty[0],'A'] = \n{}".format(df.at[daty[0],'A'])) # Pobiera skalar szybciej
print("df.iloc[:,0]] = \n{}".format(df.iloc[:,0])) 
print("df.iloc[0,0] = \n{}".format(df.iloc[0,0])) 
print("df.iat[0,0] = \n{}".format(df.iat[0,0])) # Pobiera skalar szybciej
print("df.ix[0,0] = \n{}".format(df.iat[0,0]))


df.loc[:,'A']) = 
2017-01-01  0.131926
2017-01-02  0.084471
2017-01-03  -1.308835
2017-01-04  -0.974425
2017-01-05  0.589973
2017-01-06  1.361922
Freq: D, Name: A, dtype: float64
df.loc[daty[0],'A'] = 
0.13192554022073613
df.at[daty[0],'A'] = 
0.13192554022073613
df.iloc[:,0]] = 
2017-01-01  0.131926
2017-01-02  0.084471
2017-01-03  -1.308835
2017-01-04  -0.974425
2017-01-05  0.589973
2017-01-06  1.361922
Freq: D, Name: A, dtype: float64
df.iloc[0,0] = 
0.13192554022073613
df.iat[0,0] = 
0.13192554022073613
df.ix[0,0] = 
0.13192554022073613

Można też używać wyrażeń boolowskich do filtrowania wyników:


In [20]:
df[df.B > 0.5]


Out[20]:
A B C D
2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745
2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512

Jest też dostęp do poszczególnych elementów takich jak:


In [21]:
print('Indeks:\n{}'.format(df.index))
print('Kolumny:\n{}'.format(df.columns))
print('Początek:\n{}'.format(df.head(2)))
print('Koniec:\n{}'.format(df.tail(3)))


Indeks:
DatetimeIndex(['2017-01-01', '2017-01-02', '2017-01-03', '2017-01-04',
        '2017-01-05', '2017-01-06'],
       dtype='datetime64[ns]', freq='D')
Kolumny:
Index(['A', 'B', 'C', 'D'], dtype='object')
Początek:
          A     B     C     D
2017-01-01 0.131926 -1.825204 -1.909562 1.274718
2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
Koniec:
          A     B     C     D
2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745
2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512
2017-01-06 1.361922 -0.827940 0.400024 0.047176

Dane można też sortować po indeksie:


In [22]:
df.sort_index(ascending=False)


Out[22]:
A B C D
2017-01-06 1.361922 -0.827940 0.400024 0.047176
2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512
2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745
2017-01-03 -1.308835 -0.285436 -0.757591 -0.042493
2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
2017-01-01 0.131926 -1.825204 -1.909562 1.274718

Po kolumnach:


In [23]:
df.sort_index(axis=1, ascending=False)


Out[23]:
D C B A
2017-01-01 1.274718 -1.909562 -1.825204 0.131926
2017-01-02 -0.275183 0.160637 -0.932586 0.084471
2017-01-03 -0.042493 -0.757591 -0.285436 -1.308835
2017-01-04 1.328745 -0.435516 1.327082 -0.974425
2017-01-05 0.510512 -1.680741 0.748417 0.589973
2017-01-06 0.047176 0.400024 -0.827940 1.361922

Lub po wartościach:


In [26]:
df.sort_values(['B', 'C'])


Out[26]:
A B C D
2017-01-01 0.131926 -1.825204 -1.909562 1.274718
2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
2017-01-06 1.361922 -0.827940 0.400024 0.047176
2017-01-03 -1.308835 -0.285436 -0.757591 -0.042493
2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512
2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745

Można też tabelę transponować:


In [27]:
df.T


Out[27]:
2017-01-01 00:00:00 2017-01-02 00:00:00 2017-01-03 00:00:00 2017-01-04 00:00:00 2017-01-05 00:00:00 2017-01-06 00:00:00
A 0.131926 0.084471 -1.308835 -0.974425 0.589973 1.361922
B -1.825204 -0.932586 -0.285436 1.327082 0.748417 -0.827940
C -1.909562 0.160637 -0.757591 -0.435516 -1.680741 0.400024
D 1.274718 -0.275183 -0.042493 1.328745 0.510512 0.047176

Nową kolumnę dodajemy przez przypisanie:


In [28]:
df3['Z'] = ['aa', 'bb']
df3


Out[28]:
A B C Z
0 1.0 2.0 NaN aa
1 NaN NaN 3.0 bb

Zmiana pojedynczej wartości może być również zrobiona przez przypisanie; używamy wtedy komend lokalizacyjnych, np:


In [30]:
df3.at[0, 'C'] = 33
df3


Out[30]:
A B C Z
0 1.0 2.0 33.0 aa
1 NaN NaN 3.0 bb

In [ ]:
df3.at[2,:] = np.nan
df3

Pandas posiada również metody radzenia sobie z brakującymi danymi:


In [ ]:
df3.dropna(how='any')

In [ ]:
df3.dropna(how='all')

In [ ]:
df3.fillna(-100)

Dostępne są również funkcje statystyczne, np:


In [31]:
df.describe()


Out[31]:
A B C D
count 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000
mean -0.019161 -0.299278 -0.703791 0.473913
std 0.988715 1.162060 0.943273 0.690404
min -1.308835 -1.825204 -1.909562 -0.275183
25% -0.709701 -0.906424 -1.449953 -0.020076
50% 0.108199 -0.556688 -0.596554 0.278844
75% 0.475461 0.489954 0.011598 1.083666
max 1.361922 1.327082 0.400024 1.328745

In [ ]:
df.mean()

Dodatkowo, można używać funkcji znanych z baz danych jak grupowanie czy złączenie (join):


In [ ]:
df2.groupby('E').size()

In [ ]:
df2.groupby('E').mean()

In [ ]:
df2.join(df3, how='left', rsuffix='_3')

In [ ]:
df2.merge(df3)

In [ ]:
df2.merge(df3, how='outer')

In [ ]:
# Odpowiednik:
# df2.join(df3, how='left', rsuffix='_3')
df2.merge(df3, right_index=True, left_index=True, how='left', suffixes=('', '_3'))

In [ ]:
df2.append(df3)

In [ ]:
df2.append(df3, ignore_index=True)

In [ ]:
pd.concat([df2, df3])

In [ ]:
pd.concat([df2, df3], ignore_index=True)

In [32]:
pd.concat([df2, df3], join='inner')


Out[32]:
A B C
0 1.0 2013-01-02 00:00:00 1.0
1 1.0 2013-01-02 00:00:00 1.0
2 1.0 2013-01-02 00:00:00 1.0
3 1.0 2013-01-02 00:00:00 1.0
0 1.0 2 33.0
1 NaN NaN 3.0

Zadanie

Należy stworzyć DataFrame samochody z losową kolumną liczb całkowitych przebieg z przedziału [0, 200 000] oraz spalanie z przedziału [2, 20].

 • dodaj kolumnę marka
  • jeżeli samochód ma spalanie [0, 5] marka to VW
  • jeżeli samochód ma spalanie [6, 10] marka to Ford
  • jeżeli samochód ma spalanie 11 i więcej, marka to UAZ
 • dodaj kolumnę pochodzenie:
  • jeżeli przebieg poniżej 100 km, pochodzenie nowy
  • jeżeli przebieg powyżej 100 km, pochodzenie uzywany
  • jeżeli przebieg powyżej 100 000 km, pochodzenie z niemiec
 • przeanalizuj dane statystycznie
 • ★ pogrupuj dane po marce i po pochodzenie:
  • sprawdź liczność grup
  • wykonaj analizę statystyczną

In [44]:
n = 50

# np.random.randn # rozklad normalny

samochody = pd.DataFrame({
  'przebieg': np.random.randint(0, 200_000, n),
  'spalanie': 2 + 18*np.random.rand(n),
})

samochody.head()
#samochody.describe()


Out[44]:
przebieg spalanie
0 5588 15.264853
1 99747 4.308231
2 97302 11.575376
3 117155 18.862744
4 73709 18.138283

In [48]:
samochody.loc[samochody.spalanie < 5, 'marka'] = 'WV'

In [54]:
samochody['marka'] = pd.cut(samochody.spalanie,
              bins=[0, 5, 10, 100],
              labels=['VW', 'Ford', 'UAZ'])
samochody.head()


Out[54]:
przebieg spalanie marka
0 5588 15.264853 UAZ
1 99747 4.308231 VW
2 97302 11.575376 UAZ
3 117155 18.862744 UAZ
4 73709 18.138283 UAZ

In [63]:
samochody['pochodzenie'] = pd.cut(samochody.przebieg,
                  bins=[0, 100, 100_000, np.inf],
                  labels=['nowy', 'uzywany', 'z niemiec'])

samochody.groupby(['marka', 'pochodzenie']).describe().T


Out[63]:
marka VW Ford UAZ
pochodzenie uzywany z niemiec uzywany z niemiec uzywany z niemiec
przebieg count 5.000000 7.000000 11.000000 6.000000 13.000000 8.000000
mean 53130.600000 147559.285714 52263.909091 179048.000000 47688.615385 147846.375000
std 43207.205363 27935.718079 35514.114012 8345.607132 33578.183062 29669.603213
min 2988.000000 109498.000000 8550.000000 164217.000000 1746.000000 105497.000000
25% 20030.000000 130846.000000 23674.000000 176727.500000 14940.000000 122390.750000
50% 48931.000000 147778.000000 50347.000000 181309.500000 50751.000000 154775.500000
75% 93957.000000 164885.000000 85860.500000 183584.500000 73709.000000 166537.500000
max 99747.000000 184177.000000 99884.000000 187909.000000 97302.000000 192988.000000
spalanie count 5.000000 7.000000 11.000000 6.000000 13.000000 8.000000
mean 3.508948 3.645898 7.409556 7.028662 14.566981 16.438332
std 1.068128 0.867709 1.636214 1.803311 3.030231 3.786771
min 2.486142 2.426900 5.123669 5.076044 10.143688 10.215177
25% 2.697416 3.021124 6.182025 5.648620 12.600224 15.449772
50% 3.108775 3.870043 7.442336 6.652541 13.524153 17.990315
75% 4.308231 4.245297 8.671341 8.621158 18.009058 18.933888
max 4.944177 4.691502 9.611147 9.199502 19.708519 19.580096

In [ ]: