Analiza danych i uczenie maszynowe w Python

Autor notebooka: Jakub Nowacki.

SVM

Support Vector Machine (SVM) jest algorytmem regresji i klasyfikacji, który jest zbliżony do metod liniowych, ale może wykorzystywać funkcje jądrowe (kernel functions) do mapowania zależności nieliniowych, do przestrzeni liniowej. Takie rozwiązanie nazywa się trikiem jądrowym (kernel trick).

W tym przykładzie skupimy się na regresji używając SVM.

Wygenerujmy najpierw nielinowe dane.


In [4]:
import numpy as np
from sklearn.svm import SVR
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Dane przykładowe w postaci sinusa z szumem
X = np.sort(5 * np.random.rand(40, 1), axis=0)
y = np.sin(X).ravel()
y[::5] += 3 * (0.5 - np.random.rand(8))

Nauczmy teraz modele SVM z różnymi funkcjami jądrowymi.


In [5]:
svr_rbf = SVR(kernel='rbf', C=1e3, gamma=0.1)
svr_lin = SVR(kernel='linear', C=1e3)
svr_poly = SVR(kernel='poly', C=1e3, degree=2)
y_rbf = svr_rbf.fit(X, y).predict(X)
y_lin = svr_lin.fit(X, y).predict(X)
y_poly = svr_poly.fit(X, y).predict(X)

Możemy wyniki przedstawić na wspólnym wykresie.


In [6]:
lw = 2
plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.scatter(X, y, color='darkorange', label='x')
plt.plot(X, y_rbf, color='navy', lw=lw, label='Model RBF')
plt.plot(X, y_lin, color='c', lw=lw, label='Model liniowy')
plt.plot(X, y_poly, color='cornflowerblue', lw=lw, label='Model polimianowy')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Support Vector Regression')
plt.legend()
plt.show()In [22]:
# %matplotlib inline

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

from sklearn import datasets
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import r2_score
from sklearn.svm import SVR


COLUMNS = ['age', 'sex', 'bmi', 'bp', 's1', 's2', 's3', 's4', 's5', 's6']


# Przygotowujemy zbiór danych
diabetes = datasets.load_diabetes()
dataframe = pd.DataFrame(diabetes.data, columns=diabetes.feature_names).assign(target=diabetes.target)

# Dzielimy na zbiór danych treningowych i testowych
dane_treningowe = dataframe.iloc[:-20, :]
dane_testowe = dataframe.iloc[-20:, :]

# Wybór modelu
model = SVR(kernel='linear', C=1e3)

# Nauka modelu
model.fit(dane_treningowe[COLUMNS], dane_treningowe['target'])
dane_testowe = dane_testowe.assign(predict=lambda df: model.predict(df[COLUMNS]))


# Do wyświetlania
wspolczynniki = model.coef_
blad_sredniokwadratowy = mean_squared_error(dane_testowe['target'], model.predict(dane_testowe[COLUMNS]))
metryka_r2_wariancji = r2_score(dane_testowe['target'], dane_testowe['predict'])

print(f'Współczynniki: \n{wspolczynniki}')
print(f'Błąd średniokwadratowy: {blad_sredniokwadratowy:.2f}')
print(f'Metryka R2 (wariancji): {metryka_r2_wariancji:.2f}')# Wyświetlanie wykresu
svr_rbf = SVR(kernel='rbf', C=1e3, gamma=0.1)
svr_lin = SVR(kernel='linear', C=1e3)
svr_poly = SVR(kernel='poly', C=1e3, degree=2)
y_rbf = svr_rbf.fit(dane_treningowe, dane_testowe).predict(dane_treningowe)
y_lin = svr_lin.fit(dane_treningowe, dane_testowe).predict(dane_treningowe)
y_poly = svr_poly.fit(dane_treningowe, dane_testowe).predict(dane_treningowe)


lw = 2
plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.scatter(dane_treningowe, dane_testowe, color='darkorange', label='x')
plt.plot(dane_treningowe, y_rbf, color='navy', lw=lw, label='Model RBF')
plt.plot(dane_treningowe, y_lin, color='c', lw=lw, label='Model liniowy')
plt.plot(dane_treningowe, y_poly, color='cornflowerblue', lw=lw, label='Model polimianowy')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Support Vector Regression')
plt.legend()
plt.show()


Współczynniki: 
[[ 19.0546905 -283.66044906 422.76668219 396.65414862 -163.53263793
 -101.9464046 -216.43417139 145.20562832 512.30068516  64.6922728 ]]
Błąd średniokwadratowy: 2007.16
Metryka R2 (wariancji): 0.58
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-22-dc5d4a9361a3> in <module>()
   45 svr_lin = SVR(kernel='linear', C=1e3)
   46 svr_poly = SVR(kernel='poly', C=1e3, degree=2)
---> 47 y_rbf = svr_rbf.fit(dane_treningowe, dane_testowe).predict(dane_treningowe)

~\.virtualenv\book-python\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py in fit(self, X, y, sample_weight)
  147     self._sparse = sparse and not callable(self.kernel)
  148 
--> 149     X, y = check_X_y(X, y, dtype=np.float64, order='C', accept_sparse='csr')
  150     y = self._validate_targets(y)
  151 

~\.virtualenv\book-python\lib\site-packages\sklearn\utils\validation.py in check_X_y(X, y, accept_sparse, dtype, order, copy, force_all_finite, ensure_2d, allow_nd, multi_output, ensure_min_samples, ensure_min_features, y_numeric, warn_on_dtype, estimator)
  576             dtype=None)
  577   else:
--> 578     y = column_or_1d(y, warn=True)
  579     _assert_all_finite(y)
  580   if y_numeric and y.dtype.kind == 'O':

~\.virtualenv\book-python\lib\site-packages\sklearn\utils\validation.py in column_or_1d(y, warn)
  612     return np.ravel(y)
  613 
--> 614   raise ValueError("bad input shape {0}".format(shape))
  615 
  616 

ValueError: bad input shape (20, 12)

Zadanie

 1. Wykorzystaj model liniowy SVM do przykładu z cukrzycą; czy jest lepszy?
 2. Wykorzystaj model nieliniowy SVM do przykładu z cukrzycą; czy jest lepszy?