In [1]:
import keras
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
%matplotlib inline


Using TensorFlow backend.

In [2]:
cl_kadij = np.genfromtxt("Cl_KadIJ_Merge_dt1h.tek", skip_header=29, skip_footer=1)
cl_lobith = np.genfromtxt("Cl_Lobith_Merge_dt1h.lss", skip_header=131, skip_footer=1)
afvoer_lobith = np.genfromtxt("Q_Lobith_Merge_dt1h.lss", skip_header=131, skip_footer=1)
stand_hvh = np.genfromtxt("h_HvH_Merge_dt1h.tek", skip_header=30, skip_footer=1)

In [3]:
print("shape van cl_kadij:", np.shape(cl_kadij))
print("shape van cl_lobith:", np.shape(cl_lobith))
print("shape van afvoer_lobith:", np.shape(afvoer_lobith))
print("shape van stand_hvh:", np.shape(stand_hvh))


shape van cl_kadij: (259633, 3)
shape van cl_lobith: (259633, 6)
shape van afvoer_lobith: (259633, 6)
shape van stand_hvh: (259633, 3)

In [4]:
print("eerste elementen:")
print(cl_kadij[1,:])
print(cl_lobith[1,:])
print(afvoer_lobith[1,:])
print(stand_hvh[1,:])


eerste elementen:
[ 1.98201010e+07  1.00000000e+04  9.99999000e+02]
[ 1.98201010e+07  1.00000000e+04  9.99999000e+02  7.67518000e+01
  9.99999000e+02  0.00000000e+00]
[ 1.98201010e+07  1.00000000e+04  9.99999000e+02  9.99999000e+02
  9.99999000e+02  9.90000000e+01]
[ 1.98201010e+07  1.00000000e+04 -2.80000000e+01]

In [5]:
usable_indices = (cl_kadij[:,2] != 999.999) & (cl_lobith[:,3] != 999.999) & (afvoer_lobith[:,3] != 999.999) & (stand_hvh[:,2] != 999.999)
print("Aantal metingen aanwezig in allen:", np.sum(usable_indices))


Aantal metingen aanwezig in allen: 225964

In [6]:
#check of data inderdaad allemaal voor zelfde date-time bij zelfde index staat:
if (np.sum(cl_kadij[:,:2] != cl_lobith[:,:2]) | np.sum(cl_lobith[:,:2] != afvoer_lobith[:,:2]) | np.sum(afvoer_lobith[:,:2] != stand_hvh[:,:2])):
  print("something is of")

In [7]:
#time_data = (cl_kadij[:,:2])[usable_indices]
time_data = ((np.genfromtxt("Cl_KadIJ_Merge_dt1h.tek", skip_header=29, skip_footer=1, dtype='str'))[:,:2])[usable_indices]
cl_kadij_data = (cl_kadij[:,2])[usable_indices]
cl_lobith_data = (cl_lobith[:,3])[usable_indices]
afvoer_lobith_data = (afvoer_lobith[:,3])[usable_indices]
stand_hvh_data = (stand_hvh[:,2])[usable_indices]
print("shapes:", np.shape(time_data), np.shape(cl_kadij_data), np.shape(cl_lobith_data), np.shape(afvoer_lobith_data), np.shape(stand_hvh_data))


shapes: (225964, 2) (225964,) (225964,) (225964,) (225964,)

In [8]:
#convert time_data into datetime format (this will take a while, several minutes!)
from datetime import datetime
datetime_data = np.array([]);
for row in range(len(time_data)):
  as_datetime = datetime.strptime(time_data[row,0] + " " + time_data[row,1], '%Y%m%d %H%M%S')
  datetime_data = np.append(datetime_data,as_datetime)

In [ ]:

Dagvoorspelling

Train een model om uit de data van een dag geleden (0:00 uur), de chloride bij Krimpen aan de IJssel te voorspellen.

Notes:

 • modellen zijn nu simpel overgenomen van example Fedor, dus dit kan waarschijnlijk nog geoptimaliseerd worden
 • eerste model neemt als input alleen afvoer en cl bij Lobith, en stand bij HvH
 • tweede model neemt als vierde input parameter ook het cl van Krimpen ad IJssel van gisteren mee
 • data bevat gaten (en geen stuk lang genoeg om enkel dat te gebruiken), gaten zijn voor nu gewoon verwijderd, dit betekent vermoedelijk dat de voorspelling op data direct na een gat slechter is.
 • Andere ideeen ter verbetering zijn het toevoegen van een accumulatieve input van de afvoer van lobith, en het omzetten naar enkel een classificatie (onder 250 of boven etc.)

In [9]:
indices = (time_data[:,1] == "000000")
output_raw = cl_kadij_data[indices]
input_raw = np.transpose(np.vstack((cl_lobith_data, afvoer_lobith_data, stand_hvh_data)))
input_raw = input_raw[indices]
datetime_raw = datetime_data[indices]
print("input shape:", np.shape(input_raw))
print("output shape:", np.shape(output_raw))
print("datetime shape:", np.shape(datetime_raw))


input shape: (9445, 3)
output shape: (9445,)
datetime shape: (9445,)

In [10]:
#second option: also take the previous value into account 
input2_raw = np.transpose(np.vstack((cl_kadij_data, cl_lobith_data, afvoer_lobith_data, stand_hvh_data)));
input2_raw = input2_raw[indices]
print("input 2 shape:", np.shape(input2_raw))


input 2 shape: (9445, 4)

In [11]:
#normalize the data
import sklearn.preprocessing

def normalize_data(data):
  '''returns (scaled_data, scaler)'''
  scaler = sklearn.preprocessing.MinMaxScaler(feature_range=(0,1))
  scaler.fit(data)
  scaled_data = scaler.transform(data)
  return (scaled_data, scaler)

In [12]:
output_scaled, output_scaler = normalize_data(output_raw.reshape(-1,1))
print("min output:", output_scaler.data_min_)
print("range output:", output_scaler.data_range_)

input_scaled, input_scaler = normalize_data(input_raw)
print("min input:", input_scaler.data_min_)
print("range input:", input_scaler.data_range_)

input2_scaled, input2_scaler = normalize_data(input2_raw) 
print("min input 2:", input2_scaler.data_min_)
print("range input 2:", input2_scaler.data_range_)


min output: [ 22.]
range output: [ 2247.]
min input: [ 35.8669 789.605 -136.  ]
range input: [  384.1331 11095.395   374.  ]
min input 2: [ 22.    35.8669 789.605 -136.  ]
range input 2: [ 2247.    384.1331 11095.395   374.  ]

In [13]:
plt.axhline(y=250,color='red')
plt.title("raw output data")
plt.plot(output_raw);In [14]:
yline = output_scaler.transform(np.ones((1,1)) * 250)
plt.axhline(y=yline,color='red')
plt.title("scaled output data")
plt.plot(output_scaled);In [15]:
#note that there may be gaps, so let's find those if they exist
from datetime import timedelta

def delete_gaps(datetimes, desired_delta, input_dat, output_dat):
  '''returns (input_nogaps, output_nogaps, datetimes_input)
  also transposes data such that input and output data returned are off by one timedelta'''
  datetime_diff = datetimes[1:] - datetimes[:-1]
  desired_diff = datetime_diff == desired_delta
  print("detected", np.sum(~desired_diff), "gaps")
  #print(np.where(desired_diff == False))
  
  input_nogaps = input_dat[np.append(desired_diff, np.array([False]))]
  datetimes_input = datetimes[np.append(desired_diff, np.array([False]))]
  output_nogaps = output_dat[np.insert(desired_diff, 0, False)]
  return (input_nogaps, output_nogaps, datetimes_input)

In [16]:
input_full , output_full, datetimes_input= delete_gaps(datetime_raw, timedelta(days=1), input_scaled, output_scaled)
input2_full , trash , trash2 = delete_gaps(datetime_raw, timedelta(days=1), input2_scaled, output_scaled)
print("final input shape:", np.shape(input_full))
print("final output shape:", np.shape(output_full))
print("final input 2 shape:", np.shape(input2_full))


detected 97 gaps
detected 97 gaps
final input shape: (9347, 3)
final output shape: (9347, 1)
final input 2 shape: (9347, 4)

In [17]:
#just split the data in three equal parts for training, test and validation
def split_data(data):
  '''returns (train_data, test_data, validate_data)'''
  size = int(len(data) / 3)
  train_data = data[:size]
  test_data = data[size:2*size]
  validate_data = data[2*size:]
  return (train_data, test_data, validate_data)

input_train , input_test, input_validate = split_data(input_full)
output_train, output_test, output_validate = split_data(output_full)
input2_train, input2_test, input2_validate = split_data(input2_full)
datetimes_train, datetimes_test, datetimes_validate = split_data(datetimes_input)

In [18]:
keras.callbacks.TensorBoard(
  log_dir='./logs', 
  histogram_freq=1, 
  batch_size=32, 
  write_graph=True, 
  write_grads=True, 
  write_images=True, 
  embeddings_freq=0, 
  embeddings_layer_names=None, 
  embeddings_metadata=None
);

In [19]:
model = keras.models.Sequential()
layer = keras.layers.LSTM(4,input_shape=(None,len(input_full[0])))
model.add(layer)
layer = keras.layers.Dense(1)
model.add(layer)
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')

In [20]:
model2 = keras.models.Sequential()
layer = keras.layers.LSTM(4,input_shape=(None, len(input2_full[0])))
model2.add(layer)
layer = keras.layers.Dense(1)
model2.add(layer)
model2.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')

In [21]:
print("first model:")
model.summary()
print("\nsecond model:")
model2.summary()


first model:
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
lstm_1 (LSTM)        (None, 4)         128    
_________________________________________________________________
dense_1 (Dense)       (None, 1)         5     
=================================================================
Total params: 133
Trainable params: 133
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

second model:
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
lstm_2 (LSTM)        (None, 4)         144    
_________________________________________________________________
dense_2 (Dense)       (None, 1)         5     
=================================================================
Total params: 149
Trainable params: 149
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

In [22]:
history = model.fit(input_train[:,np.newaxis,:], output_train, epochs=5, batch_size=1, verbose=2)


Epoch 1/5
5s - loss: 0.0017
Epoch 2/5
5s - loss: 0.0015
Epoch 3/5
5s - loss: 0.0014
Epoch 4/5
5s - loss: 0.0014
Epoch 5/5
5s - loss: 0.0014

In [23]:
history2 = model2.fit(input2_train[:,np.newaxis,:], output_train, epochs=5, batch_size=1, verbose=2)


Epoch 1/5
5s - loss: 0.0013
Epoch 2/5
6s - loss: 9.3802e-04
Epoch 3/5
5s - loss: 7.2837e-04
Epoch 4/5
6s - loss: 6.6990e-04
Epoch 5/5
5s - loss: 6.6379e-04

In [24]:
output_model = model.predict(input_test[:,np.newaxis,:])
output_model2 = model2.predict(input2_test[:,np.newaxis,:])

In [25]:
plt.axhline(y=yline,color='red')
plt.plot(datetimes_test, output_test,'b--',label='actual data')
plt.plot(datetimes_test, output_model, 'y',label='predicted data')
plt.title("model 1: no info previous day")
plt.xlim(datetimes_test[0], datetimes_test[-1])
plt.legend();In [26]:
plt.axhline(y=yline,color='red')
plt.plot(datetimes_test, output_test,'b--',label='actual data')
plt.plot(datetimes_test, output_model2, 'y',label='predicted data')
plt.xlim(datetimes_test[0], datetimes_test[-1])
plt.title("model 2: with previous value as additional input")
plt.legend();In [27]:
print("length of output:",len(output_model))

#kleiner stuk data helpt voor zichtbaarheid, verander selection om andere data the bekijken
selection = np.s_[200:250]
plt.axhline(y=yline,color='red')
plt.plot(datetimes_test[selection], output_test[selection],'b--',label='actual data')
plt.plot(datetimes_test[selection], output_model[selection], 'y',label='predicted data')
plt.xlim((datetimes_test[selection])[0], (datetimes_test[selection])[-1])
plt.gcf().autofmt_xdate()
plt.title("model 1: no info previous day")
plt.legend();


length of output: 3115

In [28]:
print("length of output:",len(output_model))

#kleiner stuk data helpt voor zichtbaarheid, verander selection om andere data the bekijken
selection = np.s_[200:250]
plt.axhline(y=yline,color='red')
plt.plot(datetimes_test[selection], output_test[selection],'b--',label='actual data')
plt.plot(datetimes_test[selection], output_model2[selection], 'y',label='predicted data')
plt.xlim((datetimes_test[selection])[0], (datetimes_test[selection])[-1])
plt.gcf().autofmt_xdate()
plt.title("model 2: with previous value as additional input")
plt.legend();


length of output: 3115

In [47]:
print('output model for test data point 200:',output_model2[200])
print('desired output for test data point 200:',output_test[200])
print('input given to model for test data point 200:', input2_test[200])
print('input given to model for test data point 201:', input2_test[201])


output model for test data point 200: [ 0.06298966]
desired output for test data point 200: [ 0.0694259]
input given to model for test data point 200: [ 0.06853583 0.29972189 0.08800002 0.32887701]
input given to model for test data point 201: [ 0.0694259  0.28410231 0.09169525 0.44919786]

In [29]:
errors = np.abs(output_test - output_model)
MSE = errors ** 2
print("highest absolute SE:",np.max(MSE))
print("absolute MSE:",np.average(MSE))

actual_errors = errors * output_scaler.data_range_ + output_scaler.data_min_
MSE_actual = actual_errors ** 2
print("non-normalized highest absolute SE:",np.max(MSE_actual))
print("non-normalized absolute MSE:",np.average(MSE_actual))

rel_errors = actual_errors / (output_test*output_scaler.data_range_ + output_scaler.data_min_)
print("highest relative error:",np.max(rel_errors))
print("average relative error:",np.average(rel_errors))


highest absolute SE: 0.0235790221492
absolute MSE: 0.000315224799203
non-normalized highest absolute SE: 134716.333478
non-normalized absolute MSE: 3305.63104591
highest relative error: 6.35776781042
average relative error: 0.357806690211

In [30]:
errors = np.abs(output_test - output_model2)
MSE2 = errors ** 2
print("highest absolute SE:",np.max(MSE2))
print("absolute MSE:",np.average(MSE2))

actual_errors = errors * output_scaler.data_range_ + output_scaler.data_min_
MSE_actual = actual_errors ** 2
print("non-normalized highest absolute SE:",np.max(MSE_actual))
print("non-normalized absolute MSE:",np.average(MSE_actual))

rel_errors = actual_errors / (output_test*output_scaler.data_range_ + output_scaler.data_min_)
print("highest relative error:",np.max(rel_errors))
print("average relative error:",np.average(rel_errors))


highest absolute SE: 0.0122590648039
absolute MSE: 0.000112851534706
non-normalized highest absolute SE: 73326.8588521
non-normalized absolute MSE: 1717.36526925
highest relative error: 6.32126271989
average relative error: 0.277311587443

In [31]:
#vergelijk met basisvoorspelling, zelfde zoutgehalte als gisteren:
basic_error = np.abs(output_test[1:] - output_test[:-1])
MSE_basic = np.average(basic_error ** 2)
print("absolute MSE basic prediction method:", MSE_basic)
print("Prediction skill model 1:", 1 - np.average(MSE) / MSE_basic)
print("Prediction skill model 2:", 1 - np.average(MSE2) / MSE_basic)


absolute MSE basic prediction method: 8.35359818557e-05
Prediction skill model 1: -2.77352120847
Prediction skill model 2: -0.350933240967

Uurvoorspelling

Voorspel de chloride m.b.v. de uurwaarden, 1 uur vooruit. Gebruik ook waarde 1 uur geleden als input (aangezien dit bij dagvoorspelling beter bleek)


In [32]:
hour_input_raw = np.transpose(np.vstack((cl_kadij_data, cl_lobith_data, afvoer_lobith_data, stand_hvh_data)))
print("shape raw input:", np.shape(hour_input_raw))
hour_output_raw = cl_kadij_data
print("shape raw output:", np.shape(hour_output_raw))
print("shape raw datetimes:", np.shape(datetime_data))


shape raw input: (225964, 4)
shape raw output: (225964,)
shape raw datetimes: (225964,)

In [33]:
hour_output_scaled, hour_output_scaler = normalize_data(hour_output_raw.reshape(-1,1))
print("min output:", hour_output_scaler.data_min_)
print("range output:", hour_output_scaler.data_range_)

hour_input_scaled, hour_input_scaler = normalize_data(hour_input_raw)
print("min input:", hour_input_scaler.data_min_)
print("range input:", hour_input_scaler.data_range_)


min output: [ 16.]
range output: [ 3490.]
min input: [ 16.   33.1  780.08 -184. ]
range input: [ 3490.   386.9  11157.32  497. ]

In [34]:
hour_input_full, hour_output_full, hour_datetimes_full = delete_gaps(datetime_data, timedelta(hours=1), hour_input_scaled, hour_output_scaled)
print("final input shape:", np.shape(hour_input_full))
print("final output shape:", np.shape(hour_output_full))


detected 461 gaps
final input shape: (225502, 4)
final output shape: (225502, 1)

In [35]:
hour_itest, hour_itrain, hour_ivalidate = split_data(hour_input_full)
hour_otest, hour_otrain, hour_ovalidate = split_data(hour_output_full)
hour_dttest, hour_dttrain, hour_dtvalidate = split_data(hour_datetimes_full)

In [36]:
hour_model = keras.models.Sequential()
layer = keras.layers.LSTM(4,input_shape=(None,len(hour_input_full[0])))
hour_model.add(layer)
layer = keras.layers.Dense(1)
hour_model.add(layer)
hour_model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')

In [37]:
# will take about 140 seconds per epoch
hour_history = hour_model.fit(hour_itrain[:,np.newaxis,:], hour_otrain, epochs=5, batch_size=1, verbose=2)


Epoch 1/5
139s - loss: 2.4633e-05
Epoch 2/5
129s - loss: 1.9989e-05
Epoch 3/5
127s - loss: 1.9737e-05
Epoch 4/5
130s - loss: 1.9376e-05
Epoch 5/5
127s - loss: 1.9145e-05

In [38]:
output_hourmodel = hour_model.predict(hour_itest[:,np.newaxis,:])

In [39]:
yline_hour = output_scaler.transform(np.ones((1,1)) * 250)
plt.axhline(y=yline_hour,color='red')
plt.plot(hour_dttest, hour_otest,'b--',label='actual data')
plt.plot(hour_dttest, output_hourmodel, 'y',label='predicted data')
plt.title("Prediction of cl 1 hour ahead")
plt.xlim(hour_dttest[0], hour_dttest[-1])
plt.legend();In [40]:
print("length of output:",len(output_hourmodel))

#kleiner stuk data helpt voor zichtbaarheid, verander selection om andere data the bekijken
selection = np.s_[200*24:210*24]
plt.axhline(y=yline_hour,color='red')
plt.plot(hour_dttest[selection], hour_otest[selection],'b--',label='actual data')
plt.plot(hour_dttest[selection], output_hourmodel[selection], 'y',label='predicted data')
plt.xlim((hour_dttest[selection])[0], (hour_dttest[selection])[-1])
plt.gcf().autofmt_xdate()
plt.title("Prediction of cl 1 hour ahead (zoomed)")
plt.legend();


length of output: 75167

In [41]:
errors = np.abs(hour_otest - output_hourmodel)
MSEhour = errors ** 2
print("highest absolute SE:",np.max(MSEhour))
print("absolute MSE:",np.average(MSEhour))

actual_errors = errors * hour_output_scaler.data_range_ + hour_output_scaler.data_min_
MSE_actual = actual_errors ** 2
print("non-normalized highest absolute SE:",np.max(MSE_actual))
print("non-normalized absolute MSE:",np.average(MSE_actual))

rel_errors = actual_errors / (hour_otest*hour_output_scaler.data_range_ + output_scaler.data_min_)
print("highest relative error:",np.max(rel_errors))
print("average relative error:",np.average(rel_errors))


highest absolute SE: 0.287828579973
absolute MSE: 9.65803182013e-05
non-normalized highest absolute SE: 3565952.82494
non-normalized absolute MSE: 1728.07311786
highest relative error: 6.27507304458
average relative error: 0.140554033912

In [42]:
basic_error = np.abs(hour_otest[1:] - hour_otest[:-1])
MSE_basic = np.average(basic_error ** 2)
print("absolute MSE basic prediction method:", MSE_basic)
print("Prediction skill hour model:", 1 - np.average(MSEhour) / MSE_basic)


absolute MSE basic prediction method: 5.19227729623e-05
Prediction skill hour model: -0.860076276577

In [ ]: