Математичне моделювання польоту м'яча


Змістовна постановка

Побудувати математичну модель, яка описує положення баскетбольного м'яча в будь-який момент часу після здійснення кидка, а також точність влучення у корзину.

Вхідні параметри:

 • $x_0, y_0$ — початкові координати м'яча з моменту кидка;
 • $x_k, y_k$ — координати центра корзини;
 • $r, h$ — радіус та висота корзини;
 • $v_0, \alpha_0$ — початкові швидкість та кут кидка.

Концептуальна постановка

 1. М'яч будемо вважати матеріальною точкою;
 2. Нехтуємо силою опору повітря, внаслідок чого не розглядаємо випадки обертання м'яча;
 3. Вважаємо, що рух м'яча відбувеється в одній площині з початковою точкою кидка та центром корзини;
 4. Дослідження о'бєкта моделювання будемо проводити в рамках трьох законів Ньютона.

Математична постановка

Задача — знайти функції $x(t)$, $y(t)$, $v_x(t)$, $v_y(t)$, що описують положення та швидкість м'яча після кидка в довільний момент часу $t$.

Побудуємо систему диференціальних рівнянь та визначимо початкові умови:

\begin{equation} \begin{matrix} & \left\{ \begin{matrix} \begin{aligned} m\dfrac{dv_x}{dt} &= 0\\ m\dfrac{dv_y}{dt} &= -mg\\ \dfrac{dx}{dt} &= v_x(t)\\ \dfrac{dy}{dt} &= v_y(t)\\ \end{aligned} \end{matrix} \right. \end{matrix} \begin{matrix} \begin{aligned} v_x(0) &= v_0cos(\alpha_0)\\ v_y(0) &= v_0sin(\alpha_0)\\ x(0) &= x_0\\ y(0) &= y_0\\ \end{aligned} \end{matrix} \end{equation}

Продиференціюємо та отримаємо наступні функції:

\begin{equation} \begin{matrix} \begin{aligned} v_x(t) &= v_0cos(\alpha_0)\\ v_y(t) &= -gt+v_0sin(\alpha_0)\\ x(t) &= v_0cos(\alpha_0)t+x_0\\ y(t) &= -\dfrac{g}{2}t^2+v_0sin(\alpha_0)t+y_0\\ \end{aligned} \end{matrix} \end{equation}

Наближений розв'язок методом Ейлера


Для апроксимації даної моделі використаємо метод Ейлера, за яким значення функції на кожній наступній ітерації залежить від результату попередньої, тобто: $y_{i+1}=y_i+\Delta tf(t_i, y_i)$, де $\Delta t$ - крок ітерації.

Програмна реалізація методу Ейлера наведена нижче у вигляді функції, що приймає в якості параметрів: функцію, для якої відбувається диференціювання, початкове значення, крок та інтервал на якому необхідно знайти наближений розв'язок:


In [1]:
# Імпортуємо необхідні модулі для розрахунків та візуалізації результату
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy import cos, sin, pi, ceil, arange
from matplotlib import rc
font = {'family': 'Verdana','weight': 'normal'}
rc('font', **font)

def euler(f, f0, h, t):
  ft = [0 for i in range(len(t))]
  ft[0] = f0
  for i in range(len(t)-1):
    ft[i+1] = ft[i]+h*f(t[i])
  return ft

In [2]:
x0, y0  = 0.0, 2.0      # Початкові координати м'яча з моменту кидка
v0, a0  = 7.75, pi/3.5    # Початкова швидкість та кут кидка
xk, yk, r = 5.0, 3.0, 0.30   # Координати центра та радіус корзини
g, h   = 9.8, 0.05      # Прискорення вільного падіння та крок системи
t     = arange(x0, 1.5, h) # Часовий інтервал

plt.subplots(figsize=(4, 2))
plt.axes(xlim=(-1, ceil(max([v0*cos(a0)*i+x0 for i in t])+1)),
     ylim=(ceil(min([-(g/2)*i**2+v0*sin(a0)*i+y0 for i in t])-1), ceil(max([-(g/2)*i**2+v0*sin(a0)*i+y0 for i in t])+1)))

plt.plot([v0*cos(a0)*i+x0 for i in t],
     [-(g/2)*i**2+v0*sin(a0)*i+y0 for i in t],
     '-',
     color='green',
     label = u'Аналітичний роз\'вязок')

plt.plot(euler(lambda t: v0*cos(a0), x0, h, t),
     euler(lambda t: -g*t+v0*sin(a0), y0, h, t),
     '--',
     color='red',
     label = u'Метод Ейлера')

plt.plot([xk-r, xk+r], [yk, yk], color='black', linewidth=4, alpha=0.75)
plt.grid(True)
plt.legend(loc='upper right', shadow=True)
plt.title(u'Траекторія руху м\'яча при кроці h=%f'%h)
plt.subplots_adjust(top=2.0, right=2.0)
for spine in ['top', 'right', 'bottom', 'left']:
  plt.gca().spines[spine].set_position('zero')

accuracy, start = 0, False
plt.plot(x0, y0, 'o', ms=30, color='orange', alpha=0.75)
for i in range(len(t)):
  curr_x = v0*cos(a0)*t[i]+x0
  curr_y = -(g/2)*t[i]**2+v0*sin(a0)*t[i]+y0
  if (curr_y >= yk):
    start = True
  if (curr_y <= yk and start is True):
    plt.plot(curr_x, yk, 'o', ms=30, color='orange', alpha=0.75)
    plt.text(curr_x-r, yk+r, u't = %.2f'%t[i])
    break
  if (i == len(t)-1 and start is False):
    plt.plot(curr_x, curr_y, 'o', ms=30, color='orange', alpha=0.75)
    plt.text(curr_x-r, curr_y+r, u't = %.2f'%t[i])

plt.show()