Ubrzavanje Pythona


In [1]:
from IPython.display import Image
Image("https://raw.github.com/jrjohansson/scientific-python-lectures/master/images/optimizing-what.png")


Out[1]:

Katkada korištenje Numpy-a ne daje dovoljno ubrzanje, ili je teško/nespretno vektorizirati kod. Tada postoji više opcija

 1. spori dio koda (koji dio koda je spor možemo saznati profiliranjem koda, npr. pomoću IPythonove magične funkcije %prun) možemo napisati npr. u C-u. U Pythonu je taj proces prilično bezbolan.
 2. spori dio koda možemo implementirati u Cythonu, koji je proširenje Pythona
 3. možemo ubrzati kod korištenjem specijaliziranih kompajlera koji optimiziraju strojni kod

Pod 3., postoji cijeli niz kompajlera za Python: PyPy, Nuitka, shedskin, parakeet, psyco, Theano i Numba.

Mi ćemo se ovdje pozabaviti s Cythonom i Numbom. U oba slučaja je od najveće važnosti precizirati vrste podataka (tzv. anotacija) jer se onda strojni kod može dobro optimizirati.

Cython


In [2]:
# olakšava rad u Cythonu u IPythonu
%load_ext Cython

In [3]:
a=10
b=20

%%cython_inline magična funkcija koristi Cython.inline da bi se kompajlirao Cython izraz. return služi za slanje izlaza.


In [4]:
%%cython_inline
return a+b


Compiling /projects/95cb524c-f1ac-4a19-908e-5f47c10f47c1/.cython/inline/_cython_inline_6941fceee5936d163c6c3563c2edbe1e.pyx because it changed.
[1/1] Cythonizing /projects/95cb524c-f1ac-4a19-908e-5f47c10f47c1/.cython/inline/_cython_inline_6941fceee5936d163c6c3563c2edbe1e.pyx
warning: /projects/95cb524c-f1ac-4a19-908e-5f47c10f47c1/.cython/inline/_cython_inline_6941fceee5936d163c6c3563c2edbe1e.pyx:6:4: Unreachable code
Out[4]:
30

%%cython_pyximport magična funkcija služi da se unese proizvoljan Cython kod u IPython notebook ćeliju. Taj kod se sprema u .pyx u radnom direktoriju i onda importira koristeći pyximport. Moramo specificirati ime modula (u donjem slučaju foo). Svi objekti modula se automatski importiraju.


In [5]:
%%cython_pyximport foo
def f(x):
  return 4.0*x

In [6]:
f(10)


Out[6]:
40.0

U dosadašnjim primjerima Cython kod se nije razlikovao od Python koda. U sljedećem primjeru ćemo vidjeti neka od proširenja Pythona koja nudi Cython.

Magična funkcija %%cython je slična funkciji %%cython_pyximport, ali ne traži ime modula te sve datoteke sprema u privremeni direktorij.

Jedan od načina računanja broja $\pi$ je korištenjem formule $$ \frac{\pi}{4} = \int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x.$$
A integral možemo aproksimirati pomoću trapezne formule, što nam daje $$\frac{\pi}{4}\approx \frac{1}{n}\left(\frac{1}{2}+\sum_{i=1}^n\sqrt{1-\left(\frac{i}{n}\right)^2} \right) $$ Krenimo od običnog Pythona.


In [7]:
from math import sqrt
def funkcija(x):
  return sqrt(1-x**2)

def integral4pi(n):
  korak = 1.0/n
  rez = (funkcija(0)+funkcija(1))/2
  for i in range(n):
    rez += funkcija(i*korak)
  return 4*rez*korak

In [8]:
approx=integral4pi(10**7)
print ('pi={}'.format(approx))


pi=3.1415930535527115

In [9]:
%timeit integral4pi(10**7)


1 loop, best of 3: 4.17 s per loop

Cython verzija

Ovdje je

 • cimport: ekvivalent importa, ali možemo učitavati i iz C ili C++ biblioteka
 • cdef: ekvivalent za def, gdje definiramo (kao u C-u) tipove podataka; također služi za deklariranje tipa varijabli

In [10]:
%%cython

cimport cython
from libc.math cimport sqrt
cdef double cy_funkcija(double x):
  return sqrt(1-x**2)

def cy_integral4pi(int n):
  cdef double korak, rez
  cdef int i
  korak = 1.0/n
  rez = (cy_funkcija(0)+cy_funkcija(1))/2
  for i in range(n):
    rez += cy_funkcija(i*korak)
  return 4*rez*korak

In [11]:
cy_approx = cy_integral4pi(10**7)
print ('pi={}'.format(cy_approx))


pi=3.1415930535527115

In [12]:
%timeit cy_integral4pi(10**7)


10 loops, best of 3: 72 ms per loop

Složeniji primjer

Ovdje je

 • @: Pythonova sintaksa za tzv. dekoratore
 • nogil: GIL je skraćenica od global interpreter lock, koji spriječava simultano izvršavanje koda u više niti (eng. threads), ovdje s nogil deklariramo da je sigurno pozvati funkciju bez GIL-a
 • with nogil: odgovarajući dio koda ne koristi GIL

In [13]:
%%cython
cimport cython
from libc.math cimport exp, sqrt, pow, log, erf
@cython.cdivision(True)
cdef double std_norm_cdf(double x) nogil:
  return 0.5*(1+erf(x/sqrt(2.0)))
@cython.cdivision(True)
def black_scholes(double s, double k, double t, double v, double rf, double div, double cp):
  """s : početna cijena dionice
  k : fiksirana cijena (strike price)
  t : vrijeme 
  v : volatilnost
  rf : bezrizična kamata
  div : dividenda
  cp : put/call paritet
  """
  cdef double d1, d2, optprice
  with nogil:
    d1 = (log(s/k)+(rf-div+0.5*pow(v,2))*t)/(v*sqrt(t))
    d2 = d1 - v*sqrt(t)
    optprice = cp*s*exp(-div*t)*std_norm_cdf(cp*d1) - cp*k*exp(-rf*t)*std_norm_cdf(cp*d2)
  return optprice

In [14]:
black_scholes(100.0, 100.0, 1.0, 0.3, 0.03, 0.0, -1)


Out[14]:
10.327861752731728

In [15]:
%timeit black_scholes(100.0, 100.0, 1.0, 0.3, 0.03, 0.0, -1)


The slowest run took 53.24 times longer than the fastest. This could mean that an intermediate result is being cached.
1000000 loops, best of 3: 328 ns per loop

Cython omogućava linkanje dodatnih biblioteka pri kompajliranju, u ovom slučaju standardne matematičke biblioteke


In [33]:
%%cython -lm
from libc.math cimport sin
print ('sin(1)=', sin(1))


sin(1)= 0.8414709848078965

Još jedan primjer, gdje koristimo numpy nizove

Računamo kumulativnu sumu niza


In [34]:
import numpy as np
def py_dcumsum(a):
  b = np.empty_like(a)
  b[0] = a[0]
  for n in range(1,len(a)):
    b[n] = b[n-1]+a[n]
  return b

In [35]:
a = np.random.rand(100000)
b = np.empty_like(a)

In [36]:
%%cython

cimport numpy

def cy_dcumsum2(numpy.ndarray[numpy.float64_t, ndim=1] a, numpy.ndarray[numpy.float64_t, ndim=1] b):
  cdef int i, n = len(a)
  b[0] = a[0]
  for i from 1 <= i < n:
    b[i] = b[i-1] + a[i]
  return b

In [37]:
%timeit cy_dcumsum2(a,b)


1000 loops, best of 3: 328 µs per loop

In [38]:
%timeit py_dcumsum(a)


10 loops, best of 3: 32.4 ms per loop

Numba

Numba je just-in-time kompajler koji korisiti LLVM. Korištenje numbe je zapravo dosta jednostavno.


In [39]:
# iz numbe učitavamo jit kompajler
from numba import jit

from numpy import arange

Funkcija sum2d(arr)će biti optimizirana, a cijela procedura se svela na korištenje jednog dekoratora.


In [40]:
# @jit je dekorator
@jit
def sum2d(arr):
  M, N = arr.shape
  result = 0.0
  for i in range(M):
    for j in range(N):
      result += arr[i,j]
  return result

In [41]:
def py_sum2d(arr):
  M, N = arr.shape
  result = 0.0
  for i in range(M):
    for j in range(N):
      result += arr[i,j]
  return result

In [42]:
a = arange(9).reshape(3,3)

In [43]:
%timeit sum2d(a)


The slowest run took 214864.54 times longer than the fastest. This could mean that an intermediate result is being cached.
1000000 loops, best of 3: 344 ns per loop

In [44]:
%timeit py_sum2d(a)


The slowest run took 10.92 times longer than the fastest. This could mean that an intermediate result is being cached.
100000 loops, best of 3: 5.66 µs per loop

Kompliciraniji primjer


In [45]:
import numpy
def filter2d(image, filt):
  M, N = image.shape
  Mf, Nf = filt.shape
  Mf2 = Mf // 2
  Nf2 = Nf // 2
  result = numpy.zeros_like(image)
  for i in range(Mf2, M - Mf2):
    for j in range(Nf2, N - Nf2):
      num = 0.0
      for ii in range(Mf):
        for jj in range(Nf):
          num += (filt[Mf-1-ii, Nf-1-jj] * image[i-Mf2+ii, j-Nf2+jj])
      result[i, j] = num
  return result
from numba import double
fastfilter_2d = jit(double[:,:](double[:,:], double[:,:]))(filter2d)

In [46]:
image = numpy.random.random((100, 100))
filt = numpy.random.random((10, 10))

In [47]:
%timeit fastfilter_2d(image, filt)


1000 loops, best of 3: 1.7 ms per loop

In [48]:
%timeit filter2d(image, filt)


1 loop, best of 3: 499 ms per loop

Paralelizacija

Drugi način ubrzavanja izvršavanja programa je pomoću paralelizacije. To je opsežna tema sama po sebi te u nju nećemo ulaziti. Popularni način paralelizacije je npr. pomoću Apache Sparka ili pomoću Dask biblioteke.


In [49]:
from verzije import *
from IPython.display import HTML
HTML(print_sysinfo()+info_packages('cython,numpy,numba'))


Out[49]:
Python verzija3.5.3
kompajlerGCC 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-15)
sustavLinux
broj CPU-a8
interpreter64bit
cython verzija0.25.2
numpy verzija1.11.3
numba verzija0.31.0