Método de Leverrier-Faddeev (algoritmo alterno)

El polinomio caracteristico de un matriz es

\begin{equation*} p(\lambda) = c_{0} \lambda^{n} + c_{1} \lambda^{n-1} + c_{2} \lambda^{n-2} + \dots + c_{n-1} \lambda + c_{n} \end{equation*}

Algoritmo

\begin{align*} c_{0} &= 1 \\ B_{0} &= I \\ k &= 1,\ldots ,n-1 \\ &\quad c_{k} = -\frac{1}{k} \ \mathrm{tr}(AB_{k-1}) \\ &\quad B_{k} = AB_{k-1} + c_{k} I \\ c_{n} &= -\frac{1}{n} \ \mathrm{tr}(AB_{n-1}) \\ \det A &= (-1)^n c_{n} \\ A^{-1} &= - \frac 1 {c_n} B_{n-1} \end{align*}

Seudocódigo

function Leverrier_Faddeev(A)
  I = 1 // matriz identidad
  c[0] = 1
  B[0] = I 

  for k=1 to n-1 do
    c[k] = - 1/k * traza(A * B[k-1])
    B[k] = A * B[k-1] + c[k] * I
  end for 

  c[n] = - 1/n * traza(A * B[n-1])
  determinante = (-1)^n * c[n]

  if c[0]!=0
    inversa = -1/c[n] * B[n-1]
  else
    inversa = 'No tiene inversa'
  end if

  mostrar c, determinante, inversa
end function

Ejemplo 1

Determinar el polinomio caracteristico de $A$

\begin{equation*} A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 4 \end{bmatrix} \end{equation*}

Iniciando valores

\begin{align*} c_{0} &= 1 \\ B_{0} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{align*}

Bucle 1

\begin{align*} c_{1} &= -\frac{1}{1} \ \mathrm{tr}(A B_{0}) = -\frac{1}{1} (10) = -10 \\ B_{1} &= AB_{0} + c_{1} I = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 1 & 5 \\ 3 & -7 & 1 \\ 4 & 6 & -6 \end{bmatrix} \end{align*}

Bucle 2

\begin{align*} c_{2} &= -\frac{1}{2} \ \mathrm{tr}(A B_{1}) = -\frac{1}{2} (-8) = 4 \\ B_{2} &= AB_{1} + c_{2} I = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 1 & 5 \\ 3 & -7 & 1 \\ 4 & 6 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 26 & -14 \\ -8 & -8 & 12 \\ 6 & -14 & 6 \end{bmatrix} \end{align*}

Calculando $c_{3}$

\begin{align*} c_{3} &= -\frac{1}{3} \ \mathrm{tr}(A B_{2}) = -\frac{1}{3} (120) = -40 \end{align*}

El polinomio caracteristico es

\begin{equation*} p(\lambda) = c_{0} \lambda^{3} + c_{1} \lambda^{2} + c_{2} \lambda + c_{3} = \lambda^{3} - 10 \lambda^{2} + 4 \lambda - 40 \end{equation*}

El determinante es

\begin{equation*} \det(A) = (-1)^{3} c_{n} = (-1)^{3} (-40) = 40 \end{equation*}

Su inversa es

\begin{equation*} A^{-1} = -\frac{1}{c_{n}} B_{2} = -\frac{1}{-40} \begin{bmatrix} 6 & 26 & -14 \\ -8 & -8 & 12 \\ 6 & -14 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.15 & 0.65 & -0.35 \\ -0.20 & -0.20 & 0.30 \\ 0.15 & -0.35 & 0.15 \end{bmatrix} \end{equation*}

Implementación


In [1]:
import numpy as np

def Leverrier_Faddeev(A):
  m, n = A.shape 
  I = np.eye(n)
  B = np.zeros((n+1,n,n))
  c = np.zeros(n+1)
  
  c[0] = 1.0
  B[0] = I
  
  for k in range(1,n):
    c[k] = - 1/k * np.trace(np.dot(A,B[k-1]))
    B[k] = np.dot(A,B[k-1]) + c[k]*I
    
  c[n] = - 1/n * np.trace(np.dot(A,B[n-1]))
  determinante = (-1)**n * c[n]
  
  if c[0]!=0:
    inversa = -1/c[n] * B[n-1]
  else:
    inversa = np.zeros((n,n)) * np.nan

  print('p(x) =', c)
  print('determinante =', determinante)
  print('inversa =')
  print(inversa)

In [2]:
A = np.array([[3,1,5],
       [3,3,1],
       [4,6,4]], float)
Leverrier_Faddeev(A)


p(x) = [ 1. -10.  4. -40.]
determinante = 40.0
inversa =
[[ 0.15 0.65 -0.35]
 [-0.2 -0.2  0.3 ]
 [ 0.15 -0.35 0.15]]

In [3]:
#revisando
print('p(x) =', np.poly(A))
print('determinante =', np.linalg.det(A))
print('inversa =')
print(np.linalg.inv(A))


p(x) = [ 1. -10.  4. -40.]
determinante = 40.0
inversa =
[[ 0.15 0.65 -0.35]
 [-0.2 -0.2  0.3 ]
 [ 0.15 -0.35 0.15]]

In [4]:
B = np.array([[1,-4,-1,-4],
       [2,0,5,-4],
       [-1,1,-2,3],
       [-1,4,-1,6]],float)
Leverrier_Faddeev(B)


p(x) = [ 1. -5. 9. -7. 2.]
determinante = 2.0
inversa =
[[ 1.  -1.  -4.  2. ]
 [ -0.5 -4. -11.  2.5]
 [ -0.  3.  8.  -2. ]
 [ 0.5  3.  8.  -1.5]]

In [5]:
#revisando
print('p(x) =', np.poly(B))
print('determinante =', np.linalg.det(B))
print('inversa =')
print(np.linalg.inv(B))


p(x) = [ 1. -5. 9. -7. 2.]
determinante = 2.0
inversa =
[[ 1.  -1.  -4.  2. ]
 [ -0.5 -4. -11.  2.5]
 [ -0.  3.  8.  -2. ]
 [ 0.5  3.  8.  -1.5]]

In [6]:
C = np.array([[0.01,0,0,0,0],
       [0,0.01,0,0,0],
       [0,0,0.99,0,0],
       [0,0,0,100,0],
       [0,0,0,0,10000]],float)
Leverrier_Faddeev(C)


p(x) = [ 1.00000000e+00 -1.01010100e+04  1.01020102e+06 -1.01020099e+06
  1.99010181e+04  1.05845976e+01]
determinante = -10.5845976024
inversa =
[[ -9.35323058e+02 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00
  -0.00000000e+00]
 [ -0.00000000e+00 -9.35323058e+02 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00
  -0.00000000e+00]
 [ -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -9.44941026e+00 -0.00000000e+00
  -0.00000000e+00]
 [ -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -9.52868576e-02
  -0.00000000e+00]
 [ -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00
  4.25900631e-03]]

In [7]:
#revisando
print('p(x) =', np.poly(C))
print('determinante =', np.linalg.det(C))
print('inversa =')
print(np.linalg.inv(C))


p(x) = [ 1.00000000e+00 -1.01010100e+04  1.01020102e+06 -1.01020099e+06
  1.99009999e+04 -9.90000000e+01]
determinante = 99.0
inversa =
[[ 1.00000000e+02  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  1.00000000e+02  0.00000000e+00  0.00000000e+00
  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.01010101e+00  0.00000000e+00
  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.00000000e-02
  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
  1.00000000e-04]]