In [1]:
%pylab inline


Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

In [2]:
import pandas as pd
from wordcloud import WordCloud
import gensim
from sklearn.decomposition import LatentDirichletAllocation
from scipy.sparse import csr_matrix

Load data_vraag from file


In [3]:
import pickle
data_vraag = pickle.load(open('preprocessedData.pkl', 'r'))

In [4]:
data_ppl = data_vraag[data_vraag['individu of groep']=='mijzelf']
data_org = data_vraag[data_vraag['individu of groep']!='mijzelf']

In [5]:
vraagTokens = data_vraag['SentToks'].tolist()

In [6]:
dic = gensim.corpora.Dictionary(vraagTokens)
corpus = [dic.doc2bow(text) for text in vraagTokens]

In [7]:
data = []
row = []
col = []
for n,doc in enumerate(corpus):
  for w,c in doc:
    col.append(n)
    row.append(w)
    data.append(c)

nSamples = len(corpus)
nFeatures = len(dic)
mm = csr_matrix((data, (col,row)), shape=(nSamples, nFeatures))

In [8]:
print "nSamples (docs) : ",nSamples
print "nFeatures(words): ",nFeatures
len(corpus),len(dic)


nSamples (docs) : 11700
nFeatures(words): 56266
Out[8]:
(11700, 56266)

In [9]:
nTopics = 10
lda = LatentDirichletAllocation(n_topics=nTopics, max_iter=5,
                learning_method='online', learning_offset=50.
                #,random_state=0
                )
lda.fit(mm)


Out[9]:
LatentDirichletAllocation(batch_size=128, doc_topic_prior=None,
       evaluate_every=-1, learning_decay=0.7,
       learning_method='online', learning_offset=50.0,
       max_doc_update_iter=100, max_iter=5, mean_change_tol=0.001,
       n_jobs=1, n_topics=10, perp_tol=0.1, random_state=None,
       topic_word_prior=None, total_samples=1000000.0, verbose=0)

In [10]:
def getDocumentTopics(docTokens, lda):
  wcTuples = dic.doc2bow(docTokens)
  data = []
  row = []
  col = []

  for w,c in wcTuples:
    col.append(0)
    row.append(w)
    data.append(c)

  nSamples = 1
  nFeatures = len(dic)
  oneDoc = csr_matrix((data, (col,row)), shape=(nSamples, nFeatures))
  docWeights = lda.transform(oneDoc)[0]
  docWeights /= docWeights.sum()
  return docWeights

In [11]:
topicWords = []
topicWeightedWords = []

for topic_idx, topic in enumerate(lda.components_):
  weightedWordIdx = topic.argsort()[::-1]
  wordsInTopic = [dic[i] for i in weightedWordIdx[:10]]

  weights = topic / topic.sum()
  topicWeights = [ (weights[i],dic[i]) for i in weightedWordIdx[:10]]
  
  print "Topic #%d:" % topic_idx
  print " ".join(wordsInTopic)
  topicWords.append(wordsInTopic)
  topicWeightedWords.append(topicWeights)


Topic #0:
health care research disease patients new treatment people development netherlands
Topic #1:
kinderen onderzoek kind ziekte hersenen klachten behandeling hart patiënten ouders
Topic #2:
basisinkomen straling draadloze information lange-termijn oneindig knooppunten magnesium supergeleiding multimodale
Topic #3:
longziekten constructie gemengde bim antidepressiva schaliegas multi-scale longkanker response longaanval
Topic #4:
future fundamental physics leiding visiedocument nlr ruimtevaart insecten human hepatitis
Topic #5:
energie water duurzame brandstoffen zon elektrische fossiele elektriciteit wind warmte
Topic #6:
vrouwen mannen zeeland vliegtuigen lichaamseigen wkn getal neus top-tien bevalling
Topic #7:
mensen nieuwe maken mogelijk steeds vraag grote onderzoek leven nodig
Topic #8:
waarom muziek aarde mens massa wel stof komt zwaartekracht dood
Topic #9:
onderzoek sociale vraag samenleving ontwikkeling maatschappelijke onderwijs rol nederland kennis

In [12]:
def inRange(age, targetAge, delta):
  return (targetAge-delta)<=age and age<=(targetAge+delta)

def getPplCirca(targetAge, delta):
  return data_ppl[data_ppl['Leeftijd'].apply(lambda age: inRange(age,targetAge, delta))]

In [13]:
topicsByAge = np.zeros((data_ppl['Leeftijd'].max()+1, nTopics))
deltaAge = 5

for age in arange(data_ppl['Leeftijd'].max()+1): 
  dataGroup = getPplCirca(age,deltaAge)
  groupTokens = dataGroup['SentToks'].tolist()
  
  for qTokens in groupTokens:
    topicWeights = getDocumentTopics(qTokens, lda)
    for topic,weight in enumerate(topicWeights):
      topicsByAge[age,topic] += weight / len(groupTokens)

In [14]:
figure(figsize=(16,40))
for idx,topic in enumerate(topicWeightedWords):
  wc = WordCloud(background_color="white", relative_scaling=0.9)
  img = wc.generate_from_frequencies([ (word, weight) for weight,word in topic ])
  subplot(nTopics,2,2*idx+1)
  imshow(img)
  axis('off')
  
  subplot(nTopics,2,2*idx+2)
  plot(topicsByAge[:,idx])
  axis([10, 100, 0, 1.0])
  title('Topic #%2d'%(idx))