In [1]:
#!/usr/bin/env python
from collections import deque

class KeypadDirector(object):
  def __init__(self, keypad=((3,6,9),(2,5,8),(1,4,7))):
    # Keypad is oriented 90 degrees to the left so 2d tuple follows basic X,Y coordinate order
    self.keypad = keypad
    # Find and start at "5" on the keypad always
    for x, y, v in [(x, y, v)
            for x, row in enumerate(keypad)
            for y, v in enumerate(row)]:
      if str(v) == '5':
        break
    self.coords = [x,y]
    # Movements dictionary to lookup the change in position on the keypad
    self.movements = dict(R=(-1, 0), U=(0, -1), L=(1, 0), D=(0, 1))
  
  def follow_directions(self, commands):
    try:
      for command in commands:
        movement = self.movements[command]
        self.x += movement[0]
        self.y += movement[1]
    except KeyError:
      raise ValueError('Commanded to move in %r direction' % command)
    return self.key
  
  @property
  def y(self):
    return self.coords[1]
  
  @y.setter
  def y(self, value):
    try:
      if value >=0 and self.keypad[self.coords[0]][value] is not None:
        self.coords[1] = value
    except IndexError:
      pass
  
  @property
  def x(self):
    return self.coords[0]
  
  @x.setter
  def x(self, value):
    try:
      if value >=0 and self.keypad[value][self.coords[1]] is not None:
        self.coords[0] = value
    except IndexError:
      pass
  
  @property
  def key(self):
    return self.keypad[self.coords[0]][self.coords[1]]
  
  def __str__(self):
    return 'Keypad at (%i,%i), key %i' % (
      self.x, self.y, self.key)

print KeypadDirector()


Keypad at (1,1), key 5

In [2]:
# Example, 1985 for puzzle 1, 5DB3 for puzzle 2
input_str = """ULL
RRDDD
LURDL
UUUUD"""

In [3]:
#input_str = """DUURRDRRURUUUDLRUDDLLLURULRRLDULDRDUULULLUUUDRDUDDURRULDRDDDUDDURLDLLDDRRURRUUUDDRUDDLLDDDURLRDDDULRDUDDRDRLRDUULDLDRDLUDDDLRDRLDLUUUDLRDLRUUUDDLUURRLLLUUUUDDLDRRDRDRLDRLUUDUDLDRUDDUDLLUUURUUDLULRDRULURURDLDLLDLLDUDLDRDULLDUDDURRDDLLRLLLLDLDRLDDUULRDRURUDRRRDDDUULRULDDLRLLLLRLLLLRLURRRLRLRDLULRRLDRULDRRLRURDDLDDRLRDLDRLULLRRUDUURRULLLRLRLRRUDLRDDLLRRUDUDUURRRDRDLDRUDLDRDLUUULDLRLLDRULRULLRLRDRRLRLULLRURUULRLLRRRDRLULUDDUUULDULDUDDDUDLRLLRDRDLUDLRLRRDDDURUUUDULDLDDLDRDDDLURLDRLDURUDRURDDDDDDULLDLDLU
#LURLRUURDDLDDDLDDLULRLUUUDRDUUDDUDLDLDDLLUDURDRDRULULLRLDDUDRRDRUDLRLDDDURDUURLUURRLLDRURDRLDURUDLRLLDDLLRDRRLURLRRUULLLDRLULURULRRDLLLDLDLRDRRURUUUDUDRUULDLUDLURLRDRRLDRUDRUDURLDLDDRUULDURDUURLLUDRUUUUUURRLRULUDRDUDRLLDUDUDUULURUURURULLUUURDRLDDRLUURDLRULDRRRRLRULRDLURRUULURDRRLDLRUURUDRRRDRURRLDDURLUDLDRRLDRLLLLRDUDLULUDRLLLDULUDUULLULLRLURURURDRRDRUURDULRDDLRULLLLLLDLLURLRLLRDLLRLUDLRUDDRLLLDDUDRLDLRLDUDU
#RRDDLDLRRUULRDLLURLRURDLUURLLLUUDDULLDRURDUDRLRDRDDUUUULDLUDDLRDULDDRDDDDDLRRDDDRUULDLUDUDRRLUUDDRUDLUUDUDLUDURDURDLLLLDUUUUURUUURDURUUUUDDURULLDDLDLDLULUDRULULULLLDRLRRLLDLURULRDLULRLDRRLDDLULDDRDDRURLDLUULULRDRDRDRRLLLURLLDUUUDRRUUURDLLLRUUDDDULRDRRUUDDUUUDLRRURUDDLUDDDUDLRUDRRDLLLURRRURDRLLULDUULLURRULDLURRUURURRLRDULRLULUDUULRRULLLDDDDURLRRRDUDULLRRDURUURUUULUDLDULLUURDRDRRDURDLUDLULRULRLLURULDRUURRRRDUDULLLLLRRLRUDDUDLLURLRDDLLDLLLDDUDDDDRDURRL
#LLRURUDUULRURRUDURRDLUUUDDDDURUUDLLDLRULRUUDUURRLRRUDLLUDLDURURRDDLLRUDDUDLDUUDDLUUULUUURRURDDLUDDLULRRRUURLDLURDULULRULRLDUDLLLLDLLLLRLDLRLDLUULLDDLDRRRURDDRRDURUURLRLRDUDLLURRLDUULDRURDRRURDDDDUUUDDRDLLDDUDURDLUUDRLRDUDLLDDDDDRRDRDUULDDLLDLRUDULLRRLLDUDRRLRURRRRLRDUDDRRDDUUUDLULLRRRDDRUUUDUUURUULUDURUDLDRDRLDLRLLRLRDRDRULRURLDDULRURLRLDUURLDDLUDRLRUDDURLUDLLULDLDDULDUDDDUDRLRDRUUURDUULLDULUUULLLDLRULDULUDLRRURDLULUDUDLDDRDRUUULDLRURLRUURDLULUDLULLRD
#UURUDRRDDLRRRLULLDDDRRLDUDLRRULUUDULLDUDURRDLDRRRDLRDUUUDRDRRLLDULRLUDUUULRULULRUDURDRDDLDRULULULLDURULDRUDDDURLLDUDUUUULRUULURDDDUUUURDLDUUURUDDLDRDLLUDDDDULRDLRUDRLRUDDURDLDRLLLLRLULRDDUDLLDRURDDUDRRLRRDLDDUDRRLDLUURLRLLRRRDRLRLLLLLLURULUURRDDRRLRLRUURDLULRUUDRRRLRLRULLLLUDRULLRDDRDDLDLDRRRURLURDDURRLUDDULRRDULRURRRURLUURDDDUDLDUURRRLUDUULULURLRDDRULDLRLLUULRLLRLUUURUUDUURULRRRUULUULRULDDURLDRRULLRDURRDDDLLUDLDRRRRUULDDD"""

In [4]:
# Solution for problem 1
k = KeypadDirector(keypad = ((3,6,9),
               (2,5,8),
               (1,4,7)))
password = []
# Read in the input directions, appending to password to be joined later
for command in input_str.splitlines():
  location = str(k.follow_directions(command))
  password.append(location)
  #print location
print ''.join(password)


1985

In [5]:
# Solution for problem 2, different kind of keypad
k = KeypadDirector(keypad = ((None, None, 9, None, None),
               (None, 4,  8, 'C', None),
               (1,  3,  7, 'B', 'D'),
               (None, 2,  6, 'A', None),
               (None, None, 5, None, None)))
password = []
# Read in the input directions, appending to password to be joined later
for command in input_str.splitlines():
  password.append(str(k.follow_directions(command)))
print ''.join(password)


5DB3