In [1]:
# print 函式可以列印字串
# 用雙引號或單引號或三引號圈起的內容就是字串
# 利用 print 列印單一 *
print("*")


*

In [2]:
# 利用 print 列印3個 *
print("***")


***

In [3]:
# 利用 print 列印空白與 *
print("*")
print(" *")
print(" *")


*
 *
 *

In [4]:
# 可以用乘號列印五個 *
print("*"*5)


*****

In [5]:
# for 迴圈可以透過 iterator 逐一執行迴圈內容
for i in range(5):
  print(i)


0
1
2
3
4

In [6]:
for i in range(1, 5):
  print(i)


1
2
3
4

In [7]:
for i in range(1, 5):
  # 只列印不等於 3 的數值
  if i != 3:
    print(i)


1
2
4

In [8]:
for i in range(1, 5):
  # 只列印用 2 除可以整除的偶數
  if i %2 == 0:
    print(i)


2
4

In [9]:
for i in range(1, 5):
  # 只列印大於 3 的數值
  if i > 3:
    print(i)


4

In [10]:
for i in range(1, 5):
  # 只列印大於 3 或者小於 2 的數值
  if i > 3 or i < 2:
    print(i)


1
4

In [11]:
for i in range(1, 7):
  # 只列印大於 2 且小於 5 的數值
  if i < 5 and i > 2:
    print(i)


3
4

In [12]:
for i in range(1, 5):
  print("*"*i)


*
**
***
****

In [13]:
for i in range(5, 0, -1):
  print("*"*i)


*****
****
***
**
*

In [14]:
for i in range(1, 5):
  # 請利用 help(print) 檢視 print 函式用法
  print(" "*(i-1), end="")
  print("*")


*
 *
 *
  *

In [15]:
for i in range(5, 0, -1):
  print(" "*(i-1), end="")
  print("*")


  *
  *
 *
 *
*

In [16]:
for i in range(5):
  print((5-i-1)*" ", end="")
  print("*", end="")
  print((2*i-1)*" ", end="")
  if i != 0:
    print("*", end="")
  print((5-i-1)*" ", end="")
  print()
for i in range(5-2, -1, -1):
  print((5-i-1)*" ", end="")
  print("*", end="")
  print((2*i-1)*" ", end="")
  if i != 0:
    print("*", end="")
  print((5-i-1)*" ", end="")
  print()


  *  
  * *  
 *  * 
 *   * 
*    *
 *   * 
 *  * 
  * *  
  *  

In [17]:
def diamond(s):
  for i in range(s):
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print("*", end="")
    print((2*i-1)*" ", end="")
    if i != 0:
      print("*", end="")
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print()
  for i in range(s-2, -1, -1):
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print("*", end="")
    print((2*i-1)*" ", end="")
    if i != 0:
      print("*", end="")
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print()
diamond(10)


     *     
    * *    
    *  *    
   *   *   
   *    *   
  *     *  
  *      *  
 *       * 
 *        * 
*         *
 *        * 
 *       * 
  *      *  
  *     *  
   *    *   
   *   *   
    *  *    
    * *    
     *     

In [18]:
def diamond(s):
  for i in range(s):
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print("*", end="")
    print((2*i-1)*"*", end="")
    if i != 0:
      print("*", end="")
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print()
  for i in range(s-2, -1, -1):
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print("*", end="")
    print((2*i-1)*"*", end="")
    if i != 0:
      print("*", end="")
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print()
diamond(10)


     *     
    ***    
    *****    
   *******   
   *********   
  ***********  
  *************  
 *************** 
 ***************** 
*******************
 ***************** 
 *************** 
  *************  
  ***********  
   *********   
   *******   
    *****    
    ***    
     *     

In [19]:
def diamond(s, p):
  for i in range(s):
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print(p, end="")
    print((2*i-1)*" ", end="")
    if i != 0:
      print(p, end="")
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print()
  for i in range(s-2, -1, -1):
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print(p, end="")
    print((2*i-1)*" ", end="")
    if i != 0:
      print(p, end="")
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print()
diamond(10,"*")
diamond(5, "a")


     *     
    * *    
    *  *    
   *   *   
   *    *   
  *     *  
  *      *  
 *       * 
 *        * 
*         *
 *        * 
 *       * 
  *      *  
  *     *  
   *    *   
   *   *   
    *  *    
    * *    
     *     
  a  
  a a  
 a  a 
 a   a 
a    a
 a   a 
 a  a 
  a a  
  a  

In [20]:
def diamond(s, p):
  for i in range(s):
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print(p, end="")
    print((2*i-1)*p, end="")
    if i != 0:
      print(p, end="")
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print()
  for i in range(s-2, -1, -1):
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print(p, end="")
    print((2*i-1)*p, end="")
    if i != 0:
      print(p, end="")
    print((s-i-1)*" ", end="")
    print()
diamond(10,"*")
diamond(5, "a")
diamond(5, "s")


     *     
    ***    
    *****    
   *******   
   *********   
  ***********  
  *************  
 *************** 
 ***************** 
*******************
 ***************** 
 *************** 
  *************  
  ***********  
   *********   
   *******   
    *****    
    ***    
     *     
  a  
  aaa  
 aaaaa 
 aaaaaaa 
aaaaaaaaa
 aaaaaaa 
 aaaaa 
  aaa  
  a  
  s  
  sss  
 sssss 
 sssssss 
sssssssss
 sssssss 
 sssss 
  sss  
  s  

In [21]:
def 菱形(n):
  數列1 = [x+n for x in range(0, n)]
  數列2 = list(range(n, 0, -1))
  #print(數列1)
  #print(數列2)
  數列3 = zip(數列1, 數列2)
  for i in 數列3:
    for j in range(2*n):
      if j == i[0] or j == i[1]:
        print("*", end="")
      else:
        print(" ", end="")
    print()

  數列4 = [x for x in range(2, n+1)]
  數列5 = [x+n-2 for x in range(n, 0, -1)]
  #print(數列4)
  #print(數列5)
  數列6 = zip(數列4, 數列5)
  for i in 數列6:
    for j in range(2*n):
      if j == i[0] or j == i[1]:
        print("*", end="")
      else:
        print(" ", end="")
    print()

n = 10
菱形(n)


     *     
     * *    
    *  *    
    *   *   
   *    *   
   *     *  
  *      *  
  *       * 
 *        * 
 *         *
 *        * 
  *       * 
  *      *  
   *     *  
   *    *   
    *   *   
    *  *    
     * *    
     *     

In [22]:
'''請設法利用上述程式片段, 列印下列字串圖案:

*
**
***
****
*****
****
***
**
*

以及

*
 *
 *
  *
  *
  *
 *
 *
*

以及

  *  
  * *  
 *  * 
 *   * 
*    *
 *   * 
 *  * 
  * *  
  *  
  * *  
 *  * 
 *   * 
*    *
 *   * 
 *  * 
  * *  
  * 
  
以及

*    *
 *   * 
 *  * 
  * *  
  *  
  * *  
 *  * 
 *   * 
*    *

以及

*    *
 *   * 
 *  * 
  * *  
  *  
  * *  
 *  * 
 *   * 
*    *
 *   * 
 *  * 
  * *  
  * 
  * *  
 *  * 
 *   * 
*    *
'''


Out[22]:
'請設法利用上述程式片段, 列印下列字串圖案:\n\n*\n**\n***\n****\n*****\n****\n***\n**\n*\n\n以及\n\n*\n *\n *\n  *\n  *\n  *\n *\n *\n*\n\n以及\n\n  *  \n  * *  \n *  * \n *   * \n*    *\n *   * \n *  * \n  * *  \n  *  \n  * *  \n *  * \n *   * \n*    *\n *   * \n *  * \n  * *  \n  * \n  \n以及\n\n*    *\n *   * \n *  * \n  * *  \n  *  \n  * *  \n *  * \n *   * \n*    *\n\n以及\n\n*    *\n *   * \n *  * \n  * *  \n  *  \n  * *  \n *  * \n *   * \n*    *\n *   * \n *  * \n  * *  \n  * \n  * *  \n *  * \n *   * \n*    *\n'